Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Bohus

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Hur tänker kommunen när det gäller prioriteringen gällande övertagande av de olika vägföreningarna i kommunen? Varför skall Nödinge och Älvängen prioriteras i första hand? Vägen upp till Jennylund och Sörmossens återvinningscentral används dagligen av ALLA kommunens invånare. Massor av tunga fordon kör då varje dag. Jennylundsområdet skall byggas ut till ett kommunalt evenemangsområde. Själva bygget i sig kommer att generera ytterligare mycket tung trafik och själva området besöks och kommer förmodligen vid färdigställandet att besökas av ännu fler. Två år i rad har nu vi i Surte/Bohus vägförening fått höjd avgift och detta beroende på av att vägen till Jennylund måste rustas upp. Jag avser med detta att Surte/Bohus vägförening BÖR prioriteras att övertas av kommunen i första hand.

Se svarPDF.

Frågan är besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur kan en fyrverkerifabrik få tillstånd att byggas i närheten av det nya planerade aktivitetsområdet i Jennylund?

Svar: Granskning av bygglovsansökan gällande Fyrverkerifabriken pågår. Inget bygglov är beviljat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-09-17 att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

Det är svårt att ta sig fram vid Jennylundsområdet om man använder rollator, rullstol och liknande. Hur ser tidplanen ut för upprustning av området?

Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad för besvarande.

Rondellen på bron vid Bohus mot Kungälv är farlig att ta sig över för cyklande och gående. Det finns inget övergångsställe. Vad görs för att underlätta för cyklande och gående att ta sig över bron?

Sektor samhällsbyggnad vidarebefordrade frågan till Trafikverket, se deras svarPDF.

Fler pendelparkeringar behövs i Bohus. Vad görs åt saken och när?

Svar: Kommunen har ingen mer mark att tillgå.

Fotbollsplanen i Surte

Var ska Bohus-barnen utöva sin sport, det vill säga fotboll? Bohus if har tillsatt en grupp som har dialog med kommunen. Gruppen har fått svar att en ny näridrottsplats ska byggas nästa år i södra kommundelen. Det är däremot inte klart vart denna näridrottsplats ska byggas. Surte IP ligger nästan mittemellan Bohus och Surte och det förs dialog mellan kommun och föreningar om denna ska användas till annat än fotboll. Var ska då barn och ungdomar spela fotboll? Om Nordgärdets förskola inte kan vara kvar, varför kan inte en ny förskola byggas på den platsen? Vad händer i frågan?

Svar:

Dialogen är i full gång och förprojekteringen som ska ligga till beslut och beställning för plats och innehåll är nästan klar.

Surte IP har idag en 11-mannaplan samt en gräsyta för smålagsspel, dessa ska vara kvar till alla våra fotbollsspelande barn och ungdomar.


Vandringsleder och stigar runt Bohus. Trasiga vägmarkeringar. Finns det något underhåll planerat och ekonomiska förutsättningar planerat för detta? Elljusspåren har oftast ett skötselavtal med kommunen. Leder igenom reservat är det västkust-stiftelsen som ska underhålla. Har OK Alehof skötsel avtal?

Svar: Ok Alehof har ett tillsyns- och driftsavtal som omfattar motionsanläggningen Dammekärr samt elljusspår i Dammekärr samt vandringslederna i Vättlefjäll. Frågan om planerat underhåll skickas vidare till OK Alehof för besvarande.

Ale kommun har idag 4st elljusspår:

  • Spåret i Skepplanda som sköts av vår parkavdelning
  • Furulundsspåret sköts av Ale 90 som har ett avtal för att sköta detta.
  • Spåret i Dammekärr sköts av OK Alehof på samma sätt,
  • så även spåret på Jennylund som sköts av Bohus IF.

Uppdatering 2015-10-02

OK Alehof svarar:

Det är väl så att dom flesta av kommunens vandringsleder ingår i vårat skötselavtal. Undantaget det som ligger inom Vättlefjälls naturreservat och Mettjärnsleden/ Hållsdammsleden som inte är komplett (Alekrossen) samt delar av Bohusleden som inte sammanfaller med andra leder. Vi har påbörjat översynen och hoppas vara klara innan Våren.

Finns det några planer för att rusta upp lekplatsen på Jennylund? Idag består den endast av gungor och en dålig sandlåda. På flertalet andra ställen i Ale finns det fina lekplatser som kommunen sköter om men ingen i Bohus. Det borde det finnas vid det annars så attraktiva Jennylunds fritidsområde. Ett utomhusgym för ungdomar och vuxna hade också varit mycket trevligt.

Svar. Det finns en liten lekplats men inget gym. Vi har inga planer på att bygga gym och större lekplats i nuläget.

Hur går det med planerna för frisk- och hälsocentrum som det tidigare nämnts om i Bohus?

Svar: VD Lars-Ove Hellman gett svar vid höstens möte att ett frisk- och hälsocenter inte planeras.  

Jag föreslår att man planterar 3 stycken nya träd vid resecentrum.

Svar: Det är beställt tre träd som ska planteras i höst.

Finns en kafeteria på Jennylund ridhus. Kan den marknadsföras så att även allmänhet kan gå dit och fika när man är i området på ex arenan och friidrottsarenan? Här finns det utvecklingsmöjligheter.

Svar:  Ja de finns en kafeteria i ridklubbens klubbstuga som är till för medlemmar i ridklubben. Det finns ingen allmän kafeteria men detta finns med i diskussionerna kring översyn av  anläggningen.

Förslag att göra en ny boulebana i Jennylundsområdet.

Svar: Om kultur och fritidsnämnden skall vara involverad i nybyggandet av en ny boulebana så skall detta kopplas till en förening. Frågan tas med i det framtida arbetet med att utveckla Jennylundsområdet.

P-böter vid pendelparkeringen i Bohus. Skyltningen måste förbättras. Och fler parkeringar behövs.

Svar: Avstämning med västtrafik har skett. Man jobbar på att få till mark för fler parkeringar och ska se över skyltningen.

Uppdaterat svar 2015-06-24 angående skyltning:

Vi har sett över skyltningen på platsen och den är juridiskt giltig och vi anser att den är tydlig.

Boulebanan vid Bohus skolan. Den lutar och behöver rustas upp om den ska kunna användas.

Svar från sektorsamhällsbyggnad att boulebanan fungerar.

Postlådan till Nödinge kommunhus. Det går enligt uppgift inte att lämna post i lådan.

Det finns nu möjlighet att lämna post i lådan..

Det är problematiskt för fotgängare att ta sig över på motsatt sida vid rondellen Jordfallsbron. Åhörare undrar om trappan vid Eka Chemicals, som privatpersoner använder för att ta sig till Jordfallsbron och över till Kungälv, ska stängas av?​

Kommunen har varit på Trafikverket om denna olämpliga lösning kring jordfallsbron sedan innan den byggdes men inte fått gehör för det. Vi fortsätter att ligga på men de kan också själva skicka mail till trafikverket@trafikverket.se för att påtala problemet.

Trappan vid Eka tillhör Eka och de har möjlighet att låsa den så att bara deras anställda kan använda den om de vill. Det är alltså inget kommunen råder över.

Häcken vid Bohus servicehus. Den upplevs som för hög och den gör det svårt att se trafikanterna som kommer på Göteborgsvägen.

Vi kommer inom kort att sänka höjden på häcken vid utfart Göteborgsvägen.

Gamla matsalen i Bohus servicehus. Kommer den att bli tillgänglig igen för alla att använda?

Det finns idag inget beslut om att kommunen ska ta över och ansvara för den lokalen.

 

Parkering vid Bohushallen. Här är tiden för parkering begränsad till max tre timmar på vardagar under dygnet kl. 06-23 (vardagar enligt parkeringsvakten). På helger har folk fått böter när de har parkerat på platsen. Dumt att det inte går att parkera där på helger i samband med aktiviteter för barn och ungdomar. Kan kommunen göra något åt detta?

Detta är nu ändrat så att det går att parkera där 3 timmar även på helger.

Skolvägen i Bohus. Här kunde man förut parkera utanför på skoltid men även på helger. Varför är det borttaget?

Möjligheten till parkering har tagits bort för att öka framkomligheten på vägen och även för att underlätta för drift och snöröjning. Det finns istället parkeringar på skolan eller på Bohushallens parkering där det nu går att stå i 3 timmar.

När man hyr en konferenslokal i Bohushallen så finns det inget att hänga upp ytterkläderna på. Det är även dåligt med rutiner kring uthyrning.​

​Kommunen har missat att ordna hängare i Bohushallen. Detta kommer att åtgärdas. Beträffande rutiner för uthyrning så finns det rutiner för Bohushallen. För att kunna svara på synpunkten så måste kommunen få en mer specifik information om varför rutinerna upplevs som dåliga.

Övergångsstället mitt framför Bohus centrum är borttaget och en upphöjning har gjorts istället. Det upplevs som att upphöjningen inte har någon påverkan beträffande hastighetsbegränsning. Bilarna upplevs fortfarande köra fort. Vad kan göras åt detta?​

Upphöjningen i gatan är ett farthinder för att trafiken ska gå långsammare, vilket är ett led i att öka trafiksäkerheten för gående. Upphöjningen är ett lämpligt ställe att korsa gatan på, då trafik kör som långsammast där. Statistik har tydligt visat att övergångsställen ger en falsk säkerhet för gående. Väldigt många olyckor med oskyddade trafikanter sker på övergångställen då gående är ouppmärksamma.

Kommer vägen från Vidkärr att göras i ordning?​ Det finns önskemål om att kunna promenera till Mettjärn. Kan inte underhållet av den befintliga vägen förbättras?

Området till och kring Mettjärn är ett fint naturområde med flera olika markägare. Det finns ingen avsikt att förändra detta område utan man använder sig av befintliga naturstigar.

På förskolan Paradiset tas fortfarande både gruppfoto och individuella foton men vid Bohus förskola har gruppfoto av barnen tagit bort. Varför?

Angående fotografering av enskilt barn i förskolan så finns det inget uppdrag i förskolans läroplan om detta. Därför har vi valt att avstå och istället fokusera på de uppdrag som finns i  vår läroplan.

Spåret som går upp mot ishallen kördes sönder under vintern. Avser man att rätta till detta? Den befintliga bron slängdes vid Bohus IF klubbstuga. Ska den ligga kvar där?

Spåret tillhör Bohus IF och det håller nu på att iordningställas. När det gäller bron hänvisas frågor direkt till Bohus IF.Vid parkeringen på norrsidan Bohus centrum samt på andra sidan vägen, togs träd ned i samband med att tågstationen byggdes. Kommer de att ersättas?

Nej de kommer inte att ersättas då utrymme idag inte längre finns.

Viss service finns inte i dag i Bohus. Exempelvis så kan man inte köpa busskort/tågkort. Varför? Kommer det att komma något försäljningsställe för detta?

Västtrafik rapporterar att samarbetet med det tidigare ombudet fungerade inte varför Västtrafik tvingades säga upp avtalet. Västtrafik har försökt hitta lokala alternativ utan framgång. I nuläget hänvisas kunder till ombud på närliggande orter

Rondellen vid Bohus är farlig för gående och cyklande? Det har varit några incidenter där under sommaren. Kan företrädesskylten flyttas? Vad görs?

Frågan skickas till Trafikverket för handläggning.

Övergångsstället mitt framför Bohus centrum är borttaget och en upphöjning har gjorts i stället. Detta upplevs som att det har blivit farligare att korsa vägen där. Färre bilar stannar där numera för fotgängare. Vad görs?

Upphöjningen i gatan är ett förhinder för att trafiken skall gå långsammare, vilket är ett led i att öka trafiksäkerheten för gående. Upphöjningen är ett lämpligt ställe att korsa gatan på, då trafik kör som långsammast där. Statistik har tydligt visat att övergångsställen ger en falsk säkerhet för gående. Väldigt många olyckor med oskyddade trafikanter sker på övergångsställen då gående är ouppmärksamma.

Backen upp mot Skårdalsvägen vid korsningen Klorvägen/Sandliden-Skårsdalsvägen har asfalterats. Där har det tidigare varit ett övergångsställe som tagits bort. Varför?

Frågan har besvarats av Bohus-Surte vägförening som hänvisar till Ale kommun. Det kommer inte att bli aktuellt att återställa det ursprungliga övergångsstället på platsen. Däremot undersöker kommunen andra åtgärder som att exempelvis att införa fyrvägsstopplikt.

Kommer vägen från Vidkärr att göras i ordning? Det finns önskemål om att kunna promenera till Mettjärn. Kommer friluftsområdet att ses över och rustas upp?

Området till och kring Mettjärn är ett fint naturområde med flera olika markägare. Det finns ingen avsikt att förändra detta område utan man använder sig av befintliga naturstigar.

Boulebanan vid nya idrottshallen är sned och går inte att använda. Den har tydligen varit så hela tiden och blir därför inte använd. Vem åtgärdar och när?

Tvåårsöversynen kommer att genomföras den under garantitiden (våren 2014). Det är fastighetsavdelningen som ansvarar för banan.

Jordfallsbron är dåligt sopad, med mycket grus och damm. Vem åtgärdar och när?

Detta är en fråga för väghållaren som är Trafikverket. Frågan skickas vidare till dem för vidare handläggning/åtgärd.

Det finns betongklumpar på cykelbanan vid Surte för att förhindra biltrafik. Dessa puttas ibland ner i älvkanten. Kan dessa sättas fast?

Sektor samhällsbyggnad tror att man avser betonggrisar bakom busshållplatsen vid Surte idrottsplats. Dessa åker ibland ner i diket och Trafikverket som är väghållare avser att kulvertera diket under 2014. Denna åtgärd gör att betonggrisarna kommer att tas bort.

2013-04-02

Kan bussen upp till Jennylund gå ett par gånger ända bort till återvinningscentralen i Bohus?

Västtrafik har meddelat att bussen inte kommer att köra upp till återvinningscentralen.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen 2013-04-02

Fönsterblecken vid apoteket är fula och behöver åtgärdas?

Planerna för renovering och underhåll fick avbrytas efter branden på Netto förra året, som kostade Alebyggen mycket pengar. Under nästa år fortsätter renovering och underhåll enligt plan.

Besvarad av AB Alebyggen 2013-04-02

Varför så ofta trasiga lampor på elljusspåret i Bohus?

Vi har haft ett kabelbrott just i Bohus som tog lite tid att hitta och sedan att laga. När de är lagat helt ska allt fungera men vi får alltid räkna med att lampor går sönder och vi lagar så fort vi kan då belysningen börjar bli gammal.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 2013-04-02

Kommer blomsterarrangemang på stolparna att sättas upp under våren?

Blommorna kommer upp i början av juni.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2013-04-02

De blå husen i Bohus är fula. Vad kan göras åt det? Hur kan Bohus centrum utvecklas?

De blå husen i Bohus kommer att förbli blå, åtminstone under många år till. Alebyggen har tidigare för många år sedan försökt få till en ommålning, men man fick då avslag på bygglovet.

Besvarad av AB Alebyggen 2013-04-02

Hur går det med en järnvägsdepå och tågunderhållsanläggning i vår norra kommundel? Att flytta en del underhåll från Göteborg, skulle frigöra värdefull mark, samt ge oss jobb i Ale. Det var ju på tapeten för ett tag sen.

Ale kommun har tidigare via kommunstyrelsen erhållit information från Jernhusen AB (ägs av staten och ansvarar bland annat för underhållsdepåer) om framtida planer för utveckling av sin verksamhet. Jernhusen AB har ännu inte tagit något beslut hur man avser att utveckla framtida underhållsdepåer och om det kommer att påverka Ale kommun.

Besvarad av kommunstyrelsen, sektor samhällsbyggnad 2012-10-11

Tennisplan i Bohus? Jordfallsvägen? Vem ansvarar? Skulle gärna ha en fungerande tennisplan i Bohus. Finns det någon ambition från kommunen att restaurera tennisplanen?

Vi har ingen kommunal tennisbana i Bohus. Föreningslivet styr vad det är för anläggningar som vi kan ha i kommunen.

Besvarad av kultur- och fritidsnämnden 2012-10-11

Vem ansvarar för parkeringen utanför Netto och skyltningen på parkeringen? Många bilar kör mot färdriktningen.

Alebyggen ansvarar för parkering och skyltning. Förslag finns att den lilla vägen stängs av så att det inte går att köra fel väg. Frågan skickas vidare till Alebyggen.

Besvarad av AB Alebyggen 2012-04-03

Skrivelse inskickad angående biltrafiken vid korsningen Byvägen/Elysörvägen i Bohus, att hastigheten har ökat.

Frågan vidarebefordrad till Bohus-Surte vägförening.

Besvarad av Ale kommun 2012-04-03

Skrivelse inskickad angående förslag på bussmatarlinje från Bohus centrum förbi Alkalievägen, Källarliden, Jennylund, Sandliden, Skårdalsvägen, Sörgårdsvägen, Göteborgsvägen och tillbaka till Bohus centrum. En mindre buss som tar passagerare till/från tågstation eller busshållplats Bohus centrum.

Förslaget skickas vidare till miljöplanerare Annika Friberg, Ale kommun.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-03

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.