Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Nol

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Ett stort önskemål är utmärkt stig för jogging/promenad från Lunnavägen - Brandsbovägen – Vimmersjön. En stig som sammanbinder hela vägen från Nödinge och via Furulund och vidare till Älvängen. Det finns ett skriftligt förslag som har skickats in till Rolf Gustavsson, ordförande i amhällsbyggnadsnämnden. Över Nolberget, och mot tre stigar mot Nödinge eller mot Sjövallen eller ner mot gruvan ner mot Nolängen. Folk vill ut i skog och mark men hittar inte utan utmärkta stigar.

Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad för besvarande.


Stigen där Gallåsvägen slutar är gyttjig. Det vore trevligt om den kunde grusas.

Sektor samhällsbyggnad svarar att de inte grusar stigar i skog och mark.

2015-10-14 Frågan om att ordna till ridvägen mellan Gallåsvägen och ner mot Nödinge skickas tillbaka till sektor samhällsbyggnad med förtydligandet att det inte handlar om att grusa en naturstig utan att
ett visst parti av ridvägen som är så lerig att det hindrar gående att ta sig fram.

Uppdaterat svar 2015-11-12

Här hänvisar vi till föreningen ”säkra ridvägar” som har uppdrag av kommunen att vårda denna sträcka. Kontaktperson är Peter Tifeldt ordförande, kontaktuppgifter finns på föreningen Säkra ridvägars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Städning: Snygga till gågatan i Nol. Det ser skräpigt ut där. Dessutom ser det förskräckligt ut längs älven.

Nol-Alafors VF ansvarar för gågatan, kommunen städar 3 gånger i veckan. Längs älven ansvarar inte parkavdelning för städning.

Fler gångbanor/trottoarer exempelvis Industrivägen - Brukstorget – Brandsbovägen önskas.

Svar : Förslag till nya gång och cykelbanor tas fram i kommunens trafikplan som revideras vart 4:e år och antas av Kommunfullmäktige. Del av föreslagen sträckning finns med i nu gällande trafikplan men är ej prioriterad. Arbetet med revidering av trafikplanen pågår och i detta arbete kommer denna fråga att aktualiseras på nytt.

Det föreslås att man sätter upp en anslagstavla i anslutning till Resecentrum i Nol.

Vid uppförande av anslagstavlor beräknas kostnaden bli dyr jämfört med nyttan av dessa. Sektor samhällsbyggnads bedömning är att det inte ska uppföras några anslagstavlor i kommunens regi.


Vattnet från berget når inte utjämningsmagasinet vid Röda dalen. Den bäck som går från Nödinge till fördröjningsmagasinet på Kärrvägen behöver rensas ut. Det gäller sträckningen mellan grusvägen, förbi fotbollsplanen och till fördröjningsmagasinet på Kärrvägen. Samt det diket som går mellan hundrastgården och fotbollsplanen och ansluter till ovanstående bäck. Se karta på sidan 3 i protokollet.

Angående rensning av bäck till fördröjningsmagasinet på Kärrvägen är våran bedömning just nu är att vi väntar till våren med eventuell rensning.

Märk ut stigarna, på liknande sätt som vandringsleder, från Brandsboberget (förlängning av Lunnavägen) till Vimmersjön och Hälltorp kärn. Detta skulle underlätta.

Enligt sektor samhällsbyggnad finns just nu inte resurser till detta.

Fler gångbanor/trottoarer exempelvis Industrivägen - Brukstorget – Brandsbovägen önskas.

Svar: Förslag till nya gång och cykelbanor tas fram i kommunens trafikplan som revideras vart 4:e år och antas av Kommunfullmäktige. Del av föreslagen sträckning finns med i nu gällande trafikplan men är ej prioriterad. Arbetet med revidering av trafikplanen pågår och i detta arbete kommer denna fråga att aktualiseras på nytt.

Det föreslås att man sätter upp en anslagstavla i anslutning till Resecentrum i Nol.

Vid uppförande av anslagstavlor beräknas kostnaden bli dyr jämfört med nyttan av dessa. Sektor samhällsbyggnads bedömning är att det inte ska uppföras några anslagstavlor i kommunens regi.Önskemål om simhall. Varför kan den i så fall inte placeras i Nol?

Verksamhetschef för kultur- och fritidsverksamheten meddelar att det för närvarande inte finns några planer på en ny simhall i Nol eller i någon annan ort heller för den delen i Ale kommun. Befintlig simhall i Skepplanda är visserligen lite till åren kommen men i gott skick och i full drift, mycket tack vare god omsorg från personalen.

Skräpplockarvecka i förskolan. Varför deltar inte Ale kommun?

Det är frivilligt för förskolorna att delta på Skräpplockardagarna. I Nol valde man att delta på eget sätt med att plocka synligt skräp på gården och prata om det i äldregrupperna. Förskolan överöses med en mängd olika saker att delta i och det är som sagt frivilligt för förskolan att välja och i år hamnade fokus på något annat.

Blir det det ett mitträcke på pendeltågsstationen i Nol?

Trafikverket har inte svarat på frågan.

Mötet 150415: En representant från Trafikverket ska bjudas in till höstens möte för att besvara frågan

Varför förekommer det inte några röstmeddelande när tåg passerar i Nol?

Västtrafik meddelar att det förekommer inga röstutrop på någon av de stationer som de trafikerar. Däremot informerar Västtrafik om passerande tåg via sina skyltar.

Mötet 141015: Mikael Berglund som sitter i Västtrafiks styrelse tar upp detta där. Annars uppmanas alla att kontakta Västtrafik och påtala detta.

Mötet 150415: En representant från Västtrafik ska bjudas in till höstens möte för att besvara frågan.


När kommer mitträcket att sättas upp på Nols pendeltågstation?

Frågan är för diffust ställd och är en fråga som riktar sig till Trafikverket och Västtrafik. Frågan vidarebefordras till dessa.

Kommer det att bli en busstation vid den nya Närhälsan i Älvängen?

Vid mötet uttryckte sig kommunalråden försiktigt positiva och sedan mötet har det blivit klart att det blir en busstation vid Handelsplats Älvängen.

Många reser med pendeltågen och pendelparkeringarna är väldigt fulla. Vad finns det för planer för att komma tillrätta med detta?

Infrastrukturenheten har framfört detta till Västtrafik. Under hösten och vintern har Västtrafik och kommunen gemensamt tittat på en plats och lösning för att utöka antalet pendelparkeringar både i Nol och i Älvängen. Byggnationen förväntas påbörja våren 2014.

Varför finns det inte en varningssignal när de snabbgående fjärr- och regiontågen passerar pendeltågsstationen?

Stefan Kraft från Västtrafik tar med sig frågan så att svar kan ges senast vid nästa möte.

Fråga om bredbandsmålet att alla ska ha 100 mb bredband. Vilka planer finns för detta för fastighetsägare i Nol?

Bredband med den kapaciteten kräver i princip en fast anslutning via optisk fiber. Denna ger möjlighet till snabbt bredband, TV och telefonanslutning. Ifall det gäller ett flerfamiljshus eller något annat område i tätorten där någon kommersiell aktör är villig att bygga ut bredband via fiber så blir det när de vill att det ska ske. För att snabba på processen kan man prata med sin hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfällighetsföring. Ifall det gäller landsbygd så blir svaret helt annorlunda. Då får man fiber på eget bevåg. Lösningen för boende på landsbygden, eller för den delen alla områden där ingen kommersiell aktör är intresserad, blir att tillsammans med grannar skapa en fiberförening och bygga ut sitt eget nät. Ale kommun stöttar bildandet av fiberförningar för att på så sätt uppnå målet att alla i Ale ska kunna erbjudas bra bredband. För att få mer information och hjälp med att bilda fiberföreningar, kontakta Ale kommuns bredbandssamordnare på tel. 0303-70 30 00 eller e -post: per.persson@ale.se.

Fråga om vilt som finns nära samhället. Rådjur, grävling, älg osv. Det borde finnas en kommunjägare då flera av dessa djur utgör en olägenhet.

Det finns en kommunal skytt som kommunen i vissa fall kan anlita om djur orsakar olägenhet enligt miljöbalkens mening. Det är dock sällan som störande djur utgör en sådan olägenhet. När det gäller älg och rådjur finns inga möjligheter till skyddsjakt, utan jakt får ske under ordinarie jakttider av jakträttsinnehavaren. Undantagen är om djur är aggressiva, då polis kan se till att djuret avlivas, eller om djur är skadade. När det gäller vissa djur, som grävlingar, har man vissa möjligheter att själv eller någon annan man anlitar fångar in och/eller avlivar dem om de är på ens tomt. Inom detaljplanelagt område får man dock inte lov att skjuta utan tillstånd.

Fråga om vattnet från berget som inte verkar nå utjämningsmagasinet vid Röda dalen.

Frågan är för odefinierad för att kunna besvaras. Men tanken är inte att alt vatten från berget skall nå utjämningsmagasinet.

Fråga om hur ofta trasiga lyktor byts när detta påpekas.

Detta sker 4 gånger/år med tyngdpunkt på vinterhalvåret. Flera trasiga belysningspunkter i rad skall åtgärdas inom 10 dagar. Om det finns trafiksäkerhetsskäl, till exempel trasig belysning vid övergångsställe, så skall det åtgärdas snabbare.

Vad tänker kommunen göra åt nedskräpningen vid Enekullsvägen?

Vi försöker att öka städfrekvensen och hoppas att det räcker.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Det finns en stor rishög på Nols gamla idrottsplats. Vem är ansvarig?

Ale kommun äger inte detta område. Ägare är Nols Företagscenter AB.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Varför ligger det grushögar på parkeringen vid Folkets Hus och hur länge får de ligga där?

Det är kommunen och AB Alebyggen som lägger upp gruset vi sopar upp från gatorna där. Gruset kommer att tas bort så fort arbetet är klart.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Staketet är sönder vid utloppet av bäcken vid Gymvaruhuset. Vem är ansvarig?

Staketet är parkchefens ansvar. Han kommer att beställa ett nytt.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Nedskjutning av kajor önskas

Avskjutning är oftast inget effektivt sätt att komma åt problem med flockar av exempelvis kajor i samhällen. Skjuter man en fågel så flyger alla andra iväg, men kommer sedan tillbaka.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Många kör väldigt fort på Alevägen. Vad görs?

Frågan har väckts och Ale kommun hänvisar till berörda myndigheter - Trafikverket och Polisen.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Ovårdade planteringar utmed gång- och cykelväg på Alevägen

Frågan har väckts och Ale kommun hänvisar till berörd myndighet - Trafikverket.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Varför varierar taxorna för barngrupper för hyra av gymnastikhallarna? Alla under 20 borde räknas som barn.

Kommunen följer bidragsreglerna och prioriterar barn och ungdomar mellan 7-20 år. Hallarna har olika storlekar och kan därför variera i pris.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid

Mitträcke vid tågstationen i Nol efterfrågas

Västtrafik meddelar att ett mitträcke kommer att sättas upp.

Besvarad av Västtrafik

Flera lampor trasiga utmed gångvägen mellan Röda Dalen och Södra Nol

Åtgärdat i samband med allmänna översynen.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Brandsbovägen har varit uppgrävd under en lång period. När åtgärdas den?

Brandsbovägen är klar och nyasfalterad.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Nedfallna och lutande träd på Oljeberget. Fara för förskolebarn

Detta kommer att ses över under hösten/vintern.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Lutande träd efter gång- och cykelväg vid Mossvägen

Detta kommer att ses över under hösten/vintern.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Många lösspringande katter i Nol

Se svarPDF

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Höga hastigheter på Södra vägen, Lövkullevägen, Rävstigen

Vi kommer att mäta hastigheten på fordon längs vägen. Efter detta tas en diskussion med vägföreningen om eventuella åtgärder.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Grisar flyttade på Lövkullevägen. En av grisarna har bara en sida målad

Vi kommer att måla och sätta reflexer på dem.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Brandsbovägen - Alingsåsvägen skymd sikt i korsningen

Vi kommer att vidarebefordra synpunkten till Trafikverket.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Ovårdade planteringar utmed gång- och cykelväg på Alevägen

Detta är trafikverkets ytor.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Höga hastigheter på Alevägen och höga ljudnivåer

Vi kommer att vidarebefordra synpunkten till Trafikverket.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vilken hastighet är det som gäller på Brandsbovägen?

Det är 30 km/h som gäller på Brandsbovägen. Det har missats med skyltning men nu skall det vara korrekt utfört.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vad gäller det för hastighet på Folketshusvägen?

I dagsläget är det 50 km/h som gäller på Folketshusvägen. I trafikplanen är det dock planerat att bli 40 km/h.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vem kontaktar man angående snöröjning på Norra Ekhultsvägen?

Nol-Alafors vägförening, telefon 0303 74 09 08

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vilka kostnader är det för hyra av hallarna i Ale kommun?

Vill man veta vad de kostar att hyra en sporthall i kommunen kan man göra detta genom att gå in på kommunens hemsida www.ale.se sök taxor.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-06 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.