Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Revisorerna

Revisionens roll

1 §
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.

De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkning i sin revisionsberättelse.

På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisor och revisor i kommunens företag, med granskningsrapport och revisionsberättelse.

Revisionens formella reglering

2 §
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt av fullmäktige utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

Den kommunala revisionen regleras i bl a 9 kap kommunallagen. Lekmannarevisionen regleras i bl a 10 kap aktiebolagslagen. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t ex i stiftelselagen.

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande m m i kommunallagen och kommunens allmänna stadga för nämnder.

Revisorernas antal och organisation

3 §
Efter det att val av kommunfullmäktige har ägt rum, utser fullmäktige sex revisorer, om inte fullmäktige före valet av revisorer beslutar att ändra antalet under mandatperioden.

Om en revisor avgår eller en revisors uppdrag på annat sätt upphör under mandatperioden förrättar kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

4 §
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

5 §
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till kommunens aktiebolag och revisorer med ersättare i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

6 §
Kommunfullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. Till ordförande utses en revisor som representerar ett parti som inte ingår i den politiska majoriteten i fullmäktige.

Revisorernas uppgifter

7 §
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.

8 §
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till kommunens företag.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

9 §
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beredning av revisorernas budget.

10 §
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolag samt sakkunnigt biträde till dessa.

11 §
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.

Revisorernas sakkunniga biträden

12 §
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

Revisorernas arbetsformer

13 §
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

14 §
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

15 §
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

16 §
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

17 §
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 1 vecka innan kommunfullmäktige sammanträder för att behandla årsredovisningen.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige samtidigt som revisionsberättelsen lämnas.

18 §
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast 1 vecka innan kommunfullmäktige sammanträder för att behandla delårsrapporten.

19 §
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad, efter det att kommunikation skett med berörd nämnd och styrelse. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

20 §
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två varje år.

21 §
Revisorerna får initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett.

Revisorerna får initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv

22 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

 

  • Antaget av kommunfullmäktige den 13 november 2015 § 174
  • Reviderat av kommunfullmäktige den 29 januari 2018 § 25


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-07-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.