Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Brottsförebyggande arbete

Det bästa sättet att lyckas i lokalt brottsförebyggande arbete är en välutvecklad samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället som kommun, polis, civilsamhälle och förenings-och näringsliv inom ramen för lokalt BRÅ (lokalt brottsförebyggande råd).


Alla kan hjälpa till att förebygga brott.


Det brottsbekämpande arbetet är Polisens uppgift men det brottsförebyggande är är allas vårt gemensamma ansvar.

Beachflaggs

Alla kan delta i det brottsförebyggande arbetet

Brottsförebyggande insatser där alla kan medverka är till exempel nattvandring, trygghetsvandringar eller grannsamverkan.

Polis, kommun och invånare i samverkan - lokalt BRÅ Trygg-I-Ale

Ale kommun och Lokalpolisområde Kungälv/Ale bedriver tillsammans med kommunens invånare ett långsiktigt samverkansarbete kallat Trygg i Ale. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Invånarnas kunskap fångas upp

Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, kommunen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Invånarnas kunskap fångas upp i trygghetsundersökningar och genom medborgardialoger.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan skapas från den lokala lägesbilden. Med denna som grund tar vi fram en gemensam åtgärdsplan. Från planen väljs ett eller flera problemområden ut som särskilt angeläget att fokusera på under en period. Åtgärderna mot dessa problemområden formuleras som ett medborgarlöfte. Medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till dig som bor och vistas i Ale i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun. Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Narkotika och fortkörning

I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotika och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.

I våra medborgardialoger har det bland annat framkommit att invånarna i Ale uttrycker en oro över ungas tillgång, atitityder till och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika ska intensifieras.

Utöver detta upplever invånarna att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och EPA/A-traktorkörning är ett bekymmer.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen. Likaså problemen med fortkörning och störande mopedkörning. Problemet med EPA/A-traktorkörning är dock främst koncetrerat till de norra delarna av kommunen.


Inriktning för Ale kommuns brottsförebyggande arbete - lokalt BRÅ Trygg-I-Ale


  • ett effektivt, kunskapsbaserat, systematiskt och långsiktigt trygghetsarbete med en gemensam lokal lägesbild (i enlighet med metoden för effektiv samordning för trygghet - EST), en åtgärdsplan, ett medborgarlöfte och en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis
  • ett medborgarnära arbete i dialog och samverkan med lokalsamhället med ett lokalt BRÅ - som en naturlig samarbetsplattform
  • stärka och inkludera föräldrar/vårdnadshavare liksom andra vuxna förebilder i det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga
  • öka vuxennärvaron och de sociala kontrollmekanismerna (informell kontroll) genom att stärka det främjande och förebyggande arbetet i hem, skola och på fritid samt stärka ideella krafter i civilsamhället såsom nattvandrare och grannsamverkansföreningar, föreningsliv m.fl.
  • löpande insatser inom ANDT-området i syfte att höja medvetenheten om drogernas skadeverkningar, minska efterfrågan på ANDTS och motverka drog- och narkotikadebut, risk- och missbruk och andra normbrytande beteenden bland barn och unga
  • förebyggande och riktat arbetet med ungdomar i riskzon (SSPF -socialtjänst, skola, fritid , polis och hem i samverkan) med fokus på tidig upptäckt och ett tidigt ingripande (TUTI)
  • bekämpa alla former av hot och våld, förtryck, radikalisering och extremism med särskild fokus på våld i nära relation, hedersförtryck och våldsbejakande extremism
  • få in fler aktörer från närings- och föreningslivet såsom lokala bostadsbolag, vaktbolag och aktörer från kollektivtrafiken in i lokalt BRÅ (Trygg-I-Ale)
  • konkret, praktisk, platssamverkan på platser som upplevs som otrygga eller är brottsutsatta i enlighet med metoder för platssamverkan, "Effektiv samordning för Trygghet" (EST), Broken Windows-teorin, CPTED och platssamverkan
  • systeamtiskt arbete med fysiska miljöer såsom ny, om- och tillbyggnad av otrygga platser i enlighet med CPTED, aktivitetsstöd och placemakeing. Även arbete med förbättrad belysning, beskärning av skymmande växtlighet, skadegöresleförebyggande och arbete med underhåll och rena och omhändertagna miljöer (Broken Windows)

Kontaktpersoner för lokalt BRÅ - Trygg i Ale


Ale kommun:

Sektor Kommunstyrelse - Avdelning kansli och säkerhet - Säkerhetsenheten

E-post: fn-krisberedskap-sakerhet@ale.se

Lokalpolisområde (LPO) Kungälv/Ale:

Jessica Ask

Kommunpolis för Ale kommun - Lokalpolisområde Kungälv/Ale

E-post: jessica.ask@polisen.se / Tfn: 010-565 44 56

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den