Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så leds kommunen vid en kris

Ale kommun har en krisledningsorganisation som vid behov och med kort varsel ska kunna träda i kraft. Den ska sköta ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för att bedriva sin verksamhet både i vardag, kris samt under höjd beredskap. De har också det geografiska områdesansvaret på lokal nivå.

  1. Läs mer om kommunens ansvar på MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Länk till annan webbplats.

Det innebär att de ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen. De ska även samordna information till allmänheten. Kommunerna äger och driver även egen samhällsviktig verksamhet.

Krisberedskap

Krisledningsorganisationen ska inom en timmes varsel kunna utöva ledning vid följande händelser:

  • Fredsolycka, katastrof eller kraftig samhällsstörning (som kräver kommunal ledning eller samordning).
  • Extraordinär händelse.
  • Väpnat angrepp.

Krisledningsorganisationen består av flera grupper med olika funktioner.

Krisdelegationen sitter förtroendevalda som har i uppgift att fatta övergripande beslut, stödbeslut samt tänka framåt.

Krisledningsgruppen ska dels vara rådgivande och stödjande organ till kommunstyrelsen dels vara ledningsorgan för prioritering och samordning av genomförandet. Krisledningen kan kalla in en informationscentral vid behov.

Informationscentralen/gruppen har i uppgift att sköta informationsförmedling till allmänheten, media och personalen via upplysning per telefon, webbsida, intranät, presskonferenser med mera.

Tjänsteman i beredskap TIB
Året runt, dygnet runt finns ett antal personer som turas om att stå i ständig beredskap, så kallad Tjänsteman i beredskap, TIB. Denna person kontaktas av t ex av SOS-alarm eller räddningstjänst och i samråd med kommunchef beslutas det om händelsen är så stor att krisledningsgruppen bör kallas in.

Ledningsgrupp POSOM - psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof
POSOM ledningsgrupp kallas in av kommunchef, tjänsteman i beredskap (TIB) eller räddningschef vid kris eller katastrof för att upprätta stödcentrum i syfte att stötta de drabbade.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den