Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sevesoanläggningar i Ale kommun

I Ale kommun finns några anläggningar som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas. Dessa anläggningar ska förebygga och begränsa omfattningen av allvarliga kemikalieolyckor utifrån Sevesolagstiftningen.

Anläggningarna som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Sevesolagen. Anläggningar som omfattas av högre kravnivån ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerthetsarbetet mer detaljerat. Vidare är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats och se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar och tas fram i samråd med verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen. För information om aktuella tillsynsbesök enligt Sevesolagen på anläggningarna ska man vända sig till Länsstyrelsen.

Information till allmänheten

Från och med 1 juni 2015 ska företag som omfattas av lägre och högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen utöver ovanstående informera de personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet om riskerna som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera vid en olycka.

Företag som omfattas av den lägre kravnivån gör detta via kommunens webbplats. De företag som omfattas av den högre kravnivån informerar dessutom allmänheten genom en folder som ges ut vart femte år.

  1. Mer information om Sevesolagstiftningen finns hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats..

Anläggningarna

Följande anläggningar i Ale kommun omfattas av Sevesolagstiftningen. Klicka på länkarna för att läsa anläggningarnas information.

  1. Mer information om Sevesoanläggningar i Ale kommun samt kartor finns på Bohus räddningstjänsts webbplats Länk till annan webbplats..

Kravnivåer

Beskrivning av den lägre kravnivån

Företag som tillhör den lägre kravnivån enligt Seveso är skyldiga att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till länsstyrelsen och arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. De ska också ta fram handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. De företag som omfattas av den lägre kravnivån ska informera allmänheten om riskerna och förebyggande åtgärder som de vidtagit via kommunens webbplats.

Beskrivning av den högre kravnivån

De företag som omfattas av den högre kravnivån ska utöver kraven enligt den lägre kravnivån redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. I säkerhetsrapporten ska det finnas en beskrivning av verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesplan vid en allvarlig kemikalieolycka.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den