Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Klimatanpassning

Klimatförändringarna medför mer extremt väder med ökad nederbörd. Det ökar risken för översvämningar och skred. Även risken för värmeböljor ökar. För Ale kan detta få konsekvenser bland annat genom närheten till Göta Älv.

Översvämning

Ale kommun har i samarbete med DHI tagit fram en modell som visar var det finns risk för översvämning i kommunens tätorter, vid skyfall eller långvariga kraftiga regn. Modellen är ett underlag vid planering av samhällets utbyggnad och för förebyggande åtgärder.

Skred och ras

Risken för skred är relativt stor på vissa ställen i kommunen. Det handlar främst om slänter som överlagras av leriga jordarter utmed flera vattendrag i Ale kommun, bland annat utefter Göta älvs och Grönåns strandkanter. Statens geotekniska institut, SGI, har genomfört en kartläggning och analys av skredriskerna längs Göta älv Länk till annan webbplats.. Dessa geotekniska utredningar ligger till grund vid exempelvis fysisk planering och prövning av bygglov.

Ale kommun genomför även geotekniska undersökningar, exempelvis i samband med framtagning av detaljplaner.

Sidan kontrollerades av:

den