Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidragsregler

Här presenteras bidragsreglerna för föreningar i Ale kommun, vilka gäller från och med 2023-01-01.

Ett aktivt föreningsliv är en viktig tillgång för Ale kommun och dess invånare. Ale kommuns mål är att kommunen ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv präglat av frihet, mångfald, öppenhet och kvalitet. Kommunens insatser för att förverkliga detta mål sker till stor del genom att kulturoch fritidsnämnden på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet. En välkomnande och omväxlande föreningsverksamhet bidrar till att stärka demokrati, öka inkludering och förbättra folkhälsan.

Syftet med dessa bidragsregler är att klargöra vilka bidrag som finns och vilken förening som kan ansöka om ett bidrag, vilka krav som ställs för att tilldelas bidrag samt vilka avvägningar som sker vid fördelning av bidrag. Syftet är också att ge kultur- och fritidsnämnden vägledning vid prövning av bidragsansökningar.

2.1. Definitioner

Med förening avses allmännyttig ideell förening med verksamhet i Ale kommun. Med ideell förening jämställs ekonomisk förening u. p. a. (utan personligt ansvar) om föreningen har en ideell karaktär.

Med medlem avses den som:

 • är registrerad som medlem i en förening,
 • har betalat årets medlemsavgift till föreningen och
 • har stadgeenliga möjligheter att påverka innehåll och utformning av föreningens verksamhet.

2.2. Bidragsberättigade föreningar

För att vara bidragsberättigad ska föreningen:

 • bedriva ideell, icke vinstdrivande verksamhet inom Ale kommun,
 • ha en verksamhet som är öppen för alla kommuninvånare oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag,
 • ha en demokratisk uppbyggnad och antagna stadgar,
 • minst hälften av medlemmarna vara skrivna i kommunen,
 • vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.
 • följa barnkonventionen för den verksamhet som rör barn och ungdomar,
 • vara registrerad hos Skatteverket samt ha ett organisationsnummer,
 • vara registrerad i Ale kommuns föreningsregister,
 • ha ett bankgirokonto, plusgirokonto eller bankkonto,
 • årligen senast den 30 april lämna in verksamhetsplan, årsmötesprotokoll,
  verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt aktuellt medlemsantal. För föreningar med brutet räkenskapsår ska handlingarna lämnas in senast två månader efter ordinarie årsstämma.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet/aktivitet som:

 • Består av partipolitiskt eller religiöst arbete.
 • Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

Bidrag kan inte beviljas om föreningen, eller någon av dess företrädare, i verksamheten:

 • Utövar våld, tvång eller hot eller kränker den enskildes grundläggande friheter och rättigheter.
 • Diskriminerar eller bryter mot principen om alla människors lika värde.
 • Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Föreningar har inte per automatik rätt till bidrag. En förening som har lämnat in en ansökan om bidrag för sent, har inte någon rätt till bidrag.

Bidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

2.3. Återbetalningsskyldighet

Missbruk, lämnade av oriktiga uppgifter eller utebliven redovisning kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag.

2.4. Ansvarig myndighet

Kultur- och fritidsnämnden i egenskap av myndighet prövar ansökningar om bidrag enligt dessa regler. Vem som fattar beslut eller vidtar åtgärder inom myndigheten framgår av myndighetens delegeringsordning, annan författning eller andra styrande dokument.

Alla bidragsansökningar och redovisningar görs digitalt i kommunens förenings- och bidragssystem, Interbook Go (https://ale.ibgo.se Länk till annan webbplats.).

3.1. Registrera förening i föreningsregistret

För att kunna ansöka om bidrag behöver föreningen först registreras i kommunens digitala förenings- och bidragssystem. Registrering innebär att uppgifter om föreningens namn, verksamhet, lokal och kontaktuppgifter blir publika. Ändras föreningens stadgar eller kontaktuppgifter, ska föreningen snarast uppdatera detta i föreningsregistret.

3.2. Avregistrering från föreningsregistret

En förening tas bort från kommunens föreningsregister om föreningen begär att få bli avregistrerad, eller om föreningen inte uppfyller förutsättningarna i avsnittet ”Bidragsberättigade föreningar”. Föreningen ska ges möjlighet att åtgärda eventuella brister innan avregistrering sker.

4.1. Verksamhetsbidrag

Syfte

Syfte med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning ges likartade förutsättningar att ta aktiv del i föreningsarbete, delta i aktivitet av hög kvalitet och utvecklas i gemenskap kring ett intresse.

Villkor

Aktivitetsbidrag kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag betalas ut per närvarotillfälle för åldersgruppen 6-20 år. För deltagare med funktionsnedsättning* finns ingen övre åldersgräns. Deltagare kan endast ges bidrag för en gruppaktivitet per förening och dag.

En bidragsberättigad sammankomst ska:

 • ha minst tre deltagare (ersättning ges för maximalt 30 deltagare)
 • pågå minst 60 minuter
 • vara ledarledd

Aktivitetsbidrag lämnas med 4 kr per närvarotillfälle per person. Lägsta utbetalning till en förening är 1 500 kr.

Vilka aktiviteter kan föreningen inte få aktivitetsbidrag för?

 • Fester
 • Läxläsning
 • Religiöst arbete
 • Partipolitiskt arbete
 • Nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande)
 • Studiecirklar och SISU:s lärgruppstimmar eller andra verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU

Ansökan

Ansökan sker senast den 28 februari (för perioden 1 juli-31 december) samt 28 augusti (för perioden 1 januari-30 juni).

Utbetalning och redovisning

Aktivitetsbidrag betalas ut två gånger per år, i slutet av mars och oktober. Ingen ytterligare redovisning krävs.

* Med deltagare med funktionsnedsättning avses deltagare som med anledning av en rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.

Syfte

Bidraget är avsett att underlätta för föreningar att anordna egen utbildning, alternativt att aktiva ledare ges möjlighet att delta i distrikts- eller riksorganisation anordnad utbildning.

Villkor

Ledarutbildningsbidrag kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet. Anordnade av lokal utbildning prioriteras. Bidrag ges för föreläsningskostnader och kursmaterial. Vid utbildning som anordnas av distrikts- eller riksorganisation betalas bidrag för kursavgift samt ersättning för resor. Ersättning för resor beräknas efter kostnad för billigaste färdsätt.

Bidraget är maximerat per år och förening:

 • För förening med färre än 200 medlemmar max 5 000 kronor/år.
 • För förening med fler än 200 medlemmar max 8 000 kronor/år

Ansökan

Ansökan görs snarast efter genomgången utbildning. Kursintyg, kursprogram, samt kvitton på kostnader ska bifogas. Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska göras senast 1 december för att bidrag ska kunna beviljas.

Utbetalning och redovisning

Bidrag betalas ut senast 31 december. Ytterligare redovisning än ansökan krävs ej.

Syfte

Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud i Ale kommun. Bidraget är avsett att täcka en del av kostnaderna när föreningar genomför särskilda kulturarrangemang och kulturprojekt.

Villkor

Projekt- och arrangemangsstödet kan maximalt uppgå till 20 000 kr per tillfälle och kalenderår.

Ansökan görs senast en månad innan planerat genomförande/projektstart.
Projektet eller arrangemanget ska äga rum i Ale kommun och vara av kulturkaraktär. Vid arrangemang som utannonseras för allmänheten ska det framgå att arrangemanget genomförs ”med stöd av Kultur och fritid i Ale kommun” samt med Ale kommuns logotyp. Med kulturarrangemang avses till exempel föreläsning, teater, musikkonsert, konstutställning och
kulturhistoriska projekt. Bidrag kan även ges till produktioner av konstnärliga och kulturella verk (till exempel böcker) om dessa bedöms vara av särskild betydelse för Ale kommuns kulturliv och/eller samhällsutveckling.

Ersättning till egna medlemmar vid offentligt kulturarrangemang kan ej upptas som underlag vid ansökan om projekt- och arrangemangsstöd.

Bidrag till kostnader för lokalhyra kan endast beviljas om det är en tillfällig kostnad knuten till projektet/arrangemanget.

Ansökan

Ansökan görs senast en månad innan projektets/arrangemangets planerade genomförande. Ansökan ska innehålla:

 • Beskrivning av projektet/arrangemanget samt dess mål och syfte
 • Tids- och eventuell marknadsföringsplan
 • Balanserad budget med specificering av beräknade kostnader och intäkter

Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.

Utbetalning och redovisning

Beviljat bidrag betalas ut omgående. Redovisning av bidraget görs senast en månad efter genomförande. Redovisningen ska innehålla en sammanställning av den genomförda verksamheten inklusive uppgifter om publiksiffror, intäkter, kostnader och exempel på affischer, annonser, tidningsartiklar och liknande.

Syfte

Bidraget syftar till att uppmuntra och förverkliga innovativa idéer och initiativ som inte ingår i föreningens ordinarie verksamhet.

Villkor

Bidrag kan ges till följande typer av verksamheter som ryms inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde:

 • Socialt inriktad verksamhet, t ex familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, uppsökande verksamhet eller helgverksamhet
 • Utvecklingsprojekt
 • Försöksverksamhet
 • Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet

Ansökan

Ansökan görs senast tre månader innan planerad start. Till ansökan ska bifogas program och kostnadsplan.

Utbetalning och redovisning

Beviljat bidrag betalas ut omgående. Redovisning av bidrag görs snarast efter genomfört projekt/verksamhet.

Syfte

Bidraget syftar till att ge ett extra stöd till föreningar att arbeta förebyggande samt säkerställa att föreningar vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs.

Villkor

Trygg förening kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet. För att erhålla bidrag krävs att föreningen bildar en arbetsgrupp bestående av minst två styrelseledamöter samt minst en ungdom, en förälder och en ledare. Arbetsgruppen
ansvarar för att föreningen genomför följande:

Checklista

År 1

År 2

År 3

År 4 och framåt

Arbetsgruppen skapar en handlingsplan för Trygg förening

X
Arbetsgruppen genomför workshop i föreningen inklusive Samsyn Ale

X
Alla ledare för barn och ungdomar ska visa begränsat utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats.

X

X

X

X

Beskriva vad man gjort inom ”Trygg förening” i verksamhetsberättelsen

X

X

X

X

Beskriva vad man ska göra inom ”Trygg förening” i verksamhetsplanen

X

X

X

X

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar under året


X

X

X

Alla barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans förening Länk till annan webbplats.


XFöreningen informerar alla medlemmar om Trygg förening


X

X

X

Nya barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans förening Länk till annan webbplats.X

X

Diplomeringsträff med kommunen och RF-SISU – redovisning av arbetetXBidrag utbetalas år 1 med 2 000 kr, år 2 med 4 000 kr och år 3 med 8 000 kr. Från år 4 och framåt utbetalas 2 000 kr/år, så länge föreningen uppfyller bidragskraven.

Ansökan

Ansökan görs senast 31 januari.

Utbetalning och redovisning

Redovisning av bidraget görs senast 1 december varje år. Utbetalning av bidraget sker senast 31 december, efter godkänd redovisning.

Utförlig information om Trygg förening

Syfte

Bidragets syfte är att bidra till rikt kulturliv och värna om kommunens kulturarv.

Villkor

Bidraget kan sökas av kultur- och kulturarvsföreningar som bedriver verksamhet i Ale kommun.

Bidraget ges som ett stöd till föreningens verksamhet. Beslut om bidragets storlek baseras på en bedömning av föreningens verksamhet (inriktning och omfattning), ekonomi och långsiktiga målsättningar. Vid fördelning av bidrag beaktas särskilt nyskapande verksamhet och samverkan med andra föreningar. Verksamhet som bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle genom att värna gemenskap, mångfald, jämlikhet, jämställdhet och ökad tillgänglighet premieras. Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.

Ansökan

Ansökan görs senast 1 oktober. I ansökan anges det belopp föreningen söker för kommande verksamhetsår. För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla:

 • Verksamhetsplan för det kommande året.
 • Marknadsföringsplan för det kommande året.
 • Balanserad budget för det kommande året.

Utbetalning och redovisning

Prövning sker individuellt och beslut meddelas föreningen senast 31 december. Utbetalning sker i januari året efter.

Redovisning av det beviljade och utbetalda bidraget ska ske året efter genomfört verksamhetsår. Redovisningen sker genom inlämning av kompletta årsmöteshandlingar.

4.2. Anläggningsbidrag

Med allmän samlingslokal avses en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet och inte till större del används för föreningens egen verksamhet.

För att få bidrag till allmän samlingslokal krävs

 • att det finns ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal i aktuell kommundel,
 • att lokalen fyller skäliga krav på god standard,
 • att lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, samt
 • att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

För investeringsbidrag gäller vidare att ansökan uppfyller förutsättningarna för statligt bidrag i 8, 10 och 11 §§ samlingslokalsförordningen.

Med samlingslokalsfastigheten avses i dessa regler den fastighet som de allmänna
samlingslokalerna är uppförda på och som bidrag söks för.

Med samlingslokalsförordningen avses i dessa regler förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Syfte

Syftet med driftsbidraget är att ge de föreningar som äger sin lokal/anläggning förutsättningar för drift och för att upprätthålla anläggningens standard.

Villkor

Bidraget kan sökas av föreningar som äger en fritidsanläggning eller bygdegård samt av föreningar som upplåter allmänna samlingslokaler. Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften av anläggningen eller samlingslokalen under föregående år.

Bidragsgrundande är kostnader för

 • uppvärmning
 • vatten
 • sotning
 • renhållning
 • väghållning och vägavgifter
 • förbrukningsmaterial
 • reparationer som är nödvändiga för driften (maxkostnad 10 000 kr)

Vid behov av reparationer och nybyggnationer som överstiger 10 000 kr/år ska en underhålls- och reparationsplan upprättas i samarbete mellan ansökande förening och ansvarig handläggare på kommunen. Planen ska upprättas två månader före varje ansökningstillfälle. Ansökande förening
ska ta initiativ till dialog med kommunen.

Intäkter som föreningen erhåller via uthyrning av sin anläggning ska särredovisas i bokslut. I det fall anläggningen har behov av mindre reparationer (under 10 000 kr) så ska i första hand föreningens intäkter användas. Intäkter påverkar inte driftsbidragets storlek.

Föreningsägda lokaler och anläggningar som erhåller driftsbidrag ska, när den inte används av den egna föreningen, vara tillgänglig för Ale kommuns förvaltningar, skolor och övriga föreningar inom kommunen, för enstaka förhyrningar. Vid enstaka förhyrningar gäller kommunens taxor. Regelbundet nyttjande regleras via avtal som föreningen och förhyraren tecknar.

Förvaltar sökanden flera fastigheter, ska kostnader och intäkter särredovisas för varje fastighet och synas i föreningens årsredovisning.

Förvaltar sökanden samlingslokaler på flera fastigheter, ska en bidragsansökan göras för varje fastighet.

Bidrag kan inte beviljas för lokal eller del av lokal som har permanent upplåtelse genom hyresavtal eller liknande med Ale kommun eller annan organisation.

Justering kan göras med hänvisning till kommunens budgeterade medel för bidraget.

Ansökan

Ansökan görs senast den 1 april.

Utbetalning och redovisning

Förskott betalas med upp till 50 % av föregående års driftsbidrag. Utbetalning av förskott sker senast 31 mars varje kalenderår. Resterande del av bidraget betalas ut senast 30 juni. Någon ytterligare redovisning än handlingarna som bifogas i ansökan krävs ej.

Syfte

Ändamålet med investeringsbidraget är att ge föreningar möjlighet till nödvändiga investeringar i sin anläggning eller för sin verksamhet.

Villkor

Bidraget avser att ge föreningar ett ekonomiskt stöd till verksamhetsrelaterad utrustning, teknik, maskiner eller liknande. Bidrag kan även ges till föreningar vars anläggningar är i behov av omeller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete. Bidrag kan även betalas ut till större
underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under kommande verksamhetsår.

Bidraget ska ansökas och beviljas före planerat igångsättande av byggnation alternativt före inköp av utrustning.

Det finns ingen årlig budget avsatt för investeringsbidrag. Eventuell utbetalning av investeringsbidrag beslutas av kultur och fritidsnämnden i slutet på året.

Kommunalt investeringsbidrag till samlingslokal som även utgör investeringsbidrag enligt 8 § samlingslokalsförordningen får i mån av tillgång på medel lämnas med högst 30 procent av det bidragsunderlag som gäller vid beräkning av statligt investeringsbidrag enligt 11 § samlingslokalsförordningen.

Ansökan

Ansökan görs senast den 1 oktober.

Utbetalning och redovisning

Utbetalning sker efter att bidraget beviljats. Redovisning görs efter genomförd byggnation eller genomfört inköp.

Syfte

Bidragets syfte är att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar ska kunna bedriva verksamhet för barn och ungdomar i säkra och bra lokaler.

Villkor

Bidrag kan beviljas till föreningar som hyr lokaler där man bedriver barn- och ungdomsverksamhet och där kommunen inte kan ställa likvärdiga lokaler till förfogande.

Förening som planerar att ingå hyresavtal för lokal, vars kostnader föreningen kommer att söka lokalbidrag för, ska inhämta förhandsgodkännande från Kultur och fritid. Förhandsgodkännande gäller även i det fall förening har för avsikt att byta lokal.

Bidraget är maximerat per år och förening med 12 000 kronor.

Ansökan

Ansökan görs senast 1 april och avser föregående års kostnader.

Utbetalning och redovisning

Utbetalning av bidrag sker senast 30 april. Ingen ytterligare redovisning krävs

4.3. Bidrag till studieförbund

Syfte

Det övergripande syftet med bidrag till studieförbunden i Ale kommun sammanfaller med statens fyra syften för bidrag till folkbildningen:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor

Bidraget kan sökas av studieförbund som bedriver verksamhet i Ale kommun.
För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla:

 • Verksamhetsplan för innevarande år.
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år.
 • Signerade listor med verksamhetsstatistik gällande Ale kommun (så kallade STUV-listor).

Ansökan

Ansökan görs senast 30 april.

Utbetalning och redovisning

Beslut om bidragets storlek tas fram med hjälp av det fördelningsverktyg som tillhandahålls av Västra Götalandsregionens Bildningsförbund. Utbetalning sker senast en månad efter inkommen ansökan.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den