Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rapenskårs lövskogar

Stigen slingrar sig fram längs Grönån och in i den trolska gammelskogen. Om våren kläs marken i vitt och blått då sipporna sträcker sig mot solen. Här råder lugnet. Det gröna lugnet.

Foto: Sofie Rittfeldt

Den lilla bron vid parkeringen utgör en vacker startpunkt för vandringen. Grönån som flyter under bron byter här karaktär. Från en stilla å, hemvist för bland annat bäver Länk till annan webbplats., till ett fall med strömmande vatten. Här startar också stigen som leder in i Rapenskårs lövskogar. Till en början brusar ån högljutt, men efter några hundra meter lugnar vattenmassorna sig. Precis samma sak händer de besökare som vistas på denna magiska plats. Efter några minuter känns ett stressigt vardagsliv långt borta. Istället infinner sig ett lugn och en nyfikenhet på vad som kan dölja sig längre fram på stigen. Vandringen blir till en spännande upptäcktsfärd bland den blomsterrika ädellövskogens växter och djur. Undervegetationens skira grönska och åns stilla porlandet kan ingen undgå att påverkas av.

Stigen är smal och terrängen ibland otillgänglig med omkullvälta träd och mossbeklädda stenar. Men det orörda i naturen är ju också dess skönhet! Spänningen stiger när man hör ormvråkens Länk till annan webbplats. gälla skri men inte kan lokalisera dess siluett bland trädens spretiga grenverk. Artrikedomen i området är stor, med ett flertal hotade och sällsynta arter. Största delen av området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område Länk till annan webbplats..

Grönån är en gynnsam lek- och uppväxtmiljö för grönålax Länk till annan webbplats., öring Länk till annan webbplats. och havsnejonöga Länk till annan webbplats.. Strömstare Länk till annan webbplats. och forsärla Länk till annan webbplats. trivs också vid den grunda, steniga ån. Bredvid stigen kan man se små desmeknoppar Länk till annan webbplats. och stora nässel Länk till annan webbplats.- och hässleklockor Länk till annan webbplats.. Ett stort antal av de svenska trädslagen finns representerade bland annat al Länk till annan webbplats., asp Länk till annan webbplats., alm Länk till annan webbplats., ek Länk till annan webbplats., ask Länk till annan webbplats. och även lind Länk till annan webbplats. som är ett av de mindre vanliga träden i landet. Om våren kläs marken i vitt Länk till annan webbplats. och blått Länk till annan webbplats. då sipporna sträcker sig mot solen för att sedan ersätts av doftande liljekonvalj Länk till annan webbplats.. Längre upp i sluttningen växer ovanliga arter såsom vårärt Länk till annan webbplats., orkidén tvåblad Länk till annan webbplats., underviol Länk till annan webbplats., ormbär Länk till annan webbplats., trolldruva Länk till annan webbplats., storrams Länk till annan webbplats. och blodnäva Länk till annan webbplats.. Den fuktiga och skuggiga miljön under lövkronorna gynnar ett flertal ovanliga mossor och lavar. Här finns också riklig tillgång på död ved. I denna miljö trivs känsliga lavar som mussellav Länk till annan webbplats. och blek kraterlav Länk till annan webbplats.. Förutom de vanligt förekommande fågelarterna kan en uppmärksam besökare se stenknäck Länk till annan webbplats., bivråk Länk till annan webbplats., mindre hackspett Länk till annan webbplats., och nötkråka Länk till annan webbplats.. Andra djur som rör sig i området är älg Länk till annan webbplats., rådjur Länk till annan webbplats., grävling Länk till annan webbplats. och rödräv Länk till annan webbplats..

En gammal stensatt väg slingrar sig uppför den branta sluttningen mot torplämningen Unnerås. Där vittnar gamla åkrar, husgrund, jordkällare och en linbråtegrop om tidigare boenden. Torpet var bebott en bit in på 1900-talet. På åkermarken intill torpruinen lär den sista skörden ha tagits år 1938. Flera små inägor och gärdsgårdar finns också att upptäcka i landskapet. Alldeles norr om reservatsgränsen finns ytterligare en torplämning omgiven av åkerlappar (fornåkrar). Av gården Mökhult, som var bebodd fram till år 1942, återstår bara ruiner. Strax bortanför stigen finns några andra intressanta besöksmål. Till exempel finns ett bergstup med överhäng som gett upphov till flera skrönor. Det kallas "Danskestallet" och enligt en av sägnerna har danskarna låtit sina hästar vila i skydd av klippan under ett av de många gränskrigen i forna tider.

Glöm inte att placera en pinne mot "stötteberget" några hundra meter in i reservatet. Det är en gammal tradition som skyddar dig mot olyckor!

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det blir en ganska lång promenad från busshållplatsen till reservatet. Ta buss till hållplats Rapenskårsvägen följ landsvägen uppför cirka ca 50m, tag av vänster på Rapenskårsvägen och följ den ca 1,8 km, tag av vänster över en bro och du är framme vid reservatet. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats..

Bil: Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn. Efter ytterligare 4 km sväng vänster mot Rapenskår, fortsätt 1,8 km fram till parkeringen vid en bro.

Hitta till Rapenskårs lövskogar på Alekartan Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet

Terrängen i området är varierande. Stigen är inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Intressanta arter i området

  1. Däggdjur: Bäver Länk till annan webbplats., grävling Länk till annan webbplats., rådjur Länk till annan webbplats., rödräv Länk till annan webbplats. och älg Länk till annan webbplats.
  2. Fåglar: Bivråk Länk till annan webbplats., forsärla Länk till annan webbplats., mindre hackspett Länk till annan webbplats., nötkråka Länk till annan webbplats., ormvråk Länk till annan webbplats., stenknäck Länk till annan webbplats. och strömstare Länk till annan webbplats.
  3. Fiskar: Grönålax Länk till annan webbplats., havsnejonöga Länk till annan webbplats. och havsöring Länk till annan webbplats.
  4. Svampar: Lindskål Länk till annan webbplats.
  5. Träd: Al Länk till annan webbplats., alm Länk till annan webbplats., ask Länk till annan webbplats., asp Länk till annan webbplats., ek Länk till annan webbplats., hassel Länk till annan webbplats. och lind Länk till annan webbplats.
  6. Växter: Bergjohannesört Länk till annan webbplats., blodnäva Länk till annan webbplats., blåsippa Länk till annan webbplats., bäckbräsma Länk till annan webbplats., desmeknopp Länk till annan webbplats., hässleklocka Länk till annan webbplats., liljekonvalj Länk till annan webbplats., lundskafting Länk till annan webbplats., långsvingel Länk till annan webbplats., murgröna Länk till annan webbplats., nässelklocka Länk till annan webbplats., ormbär Länk till annan webbplats.storrams Länk till annan webbplats., trolldruva Länk till annan webbplats., trollsmultron Länk till annan webbplats., underviol Länk till annan webbplats.tvåblad Länk till annan webbplats., vitsippa Länk till annan webbplats. och vårärt Länk till annan webbplats.
  7. Mossor: Fällmossa Länk till annan webbplats., grov fjädermossa Länk till annan webbplats., kalkkrusmossa Länk till annan webbplats., platt fjädermossa Länk till annan webbplats., stor bandmossa Länk till annan webbplats. och västlig husmossa Länk till annan webbplats.
  8. Lavar: Blek kraterlav Länk till annan webbplats., bårdlav Länk till annan webbplats., grynig lundlav Länk till annan webbplats., mussellav Länk till annan webbplats. och traslav Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den