Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag och föreningar

Foto: Alexa / Pixabay

Föreningar som sysslar med kulturell verksamhet i Ale kommun har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från Kultur- och fritidsnämnden. Det går även få hjälp för dig som undrar hur det går till att starta en ny förening.

Håller din förening på med kulturverksamhet?

Kultur- och fritidsnämnden kan ge ekonomiska bidrag till ideella kulturföreningar med verksamhet i Ale kommun. För att kunna få stöd måste föreningen uppfylla de allmänna bidragsvillkoren samt de specifika villkoren för sökt stöd. De stöd som finns att söka är:

 • Projekt- och arrangemangsstöd
 • Verksamhetsbidrag till arrangerande kulturföreningar
 • Verksamhetsbidrag till kulturarvsföreningar
 • Driftsbidrag
 • Investeringsbidrag

Förutom de ekonomiska bidragen kan kultur- och fritidsförvaltningen besluta om subventionerade lokaler och ge råd i olika föreningsfrågor, som till exempel hur ni startar en förening eller vilka stöd som finns att söka för er förening. Kultur- och fritidsförvaltningen kan även vara en samarbetspart i enstaka arrangemang om förvaltningen finner detta relevant och vidgande av befintlig verksamhet.

Projekt- och arrangemangsstöd

Ska sökas senast 3 månader innan projektets start.

Projekt- och arrangemangsstödet kan sökas av bidragsberättigad kulturförening och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt.

Ett kulturarrangemang kan exempelvis vara en konsert, guidning, utställning, festival eller liknande som är öppet för allmänheten. Ett kulturprojekt kan vara ett digitaliseringsprojekt, föreställningsproduktion, jämställdhetsprojekt, filmproduktion etc. - det vill säga konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram och som på något sätt tillgängliggörs för Ale kommuns invånare. Stödet kan inte sökas för ordinarie verksamhet.

 1. Logga in i bidragssystemet för att söka projekt- och arrangemangsstöd Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbidrag till offentlig kulturverksamhet

Ska sökas senast 1 oktober.

Bidragsberättigade kulturföreningar kan ansöka om ettårigt verksamhetsbidrag för kontinuerlig offentlig kulturverksamhet. (För enstaka arrangemang kan ni söka projekt- och arrangemangsstödet)

 1. Logga in i bidragssystemet för att söka verksamhetsbidrag till offentlig kulturverksamhet Länk till annan webbplats.

Bidrag till kulturarvsföreningar

Ska sökas senast 1 oktober.

Bidrag till kulturarvsföreningar kan sökas av bidragsberättigad kulturförening som bedriver regelbunden kulturarvsverksamhet i Ale kommun. Bidraget söks på ett år och syftar till att vårda och tillgängliggöra för Ale kommun relevanta och kulturhistoriskt värdefulla föremål och dokument. Bidraget syftar aven till att verka för att kulturhistoriskt värdefulla, eller i samhällsbilden karaktäristiska, byggnader, anläggningar och miljöer bevaras, vårdas, och tillgängliggörs på bästa sätt.

 1. Logga in i bidragssystemet för att söka bidrag till kulturarvsföreningar Länk till annan webbplats.

Bidrag till studieförbund

Ska sökas senast 30 april.

För att ett studieförbund ska vara bidragsberättigat i Ale kommun ska den lokala studie­förbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ale kommun.

Ale kommun tillämpar de riktlinjer som är framtagna av Västra Götalandsregionens Bildningsförbund.

 1. Logga in i bidragssystemet för att Länk till annan webbplats. söka bidrag till
  studieförbundsverksamhet Länk till annan webbplats.

Driftsbidrag

Ska sökas senast 1 april.

En bidragsberättigad kulturförening kan söka anläggningsbidrag med syfte att hyra ut en föreningsägd lokal för kulturella ändamål, studie- eller annan fortbildningsverksamhet samt övriga sammankomster för föreningar och allmänhet.

Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften under föregående år. Bidragsgrundande är de kostnader som föreningen har för uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, väghållning, vägavgifter, fastighetsskatt och förbrukningsmaterial. Det kan aven gälla smärre reparationer som är nödvändiga för driften av anläggningen. Även driftskostnader för ”Idrottsplatsen Skogen” och liknande anläggningar kan erhålla driftsbidrag efter provning. Underhålls- och reparationsplan upprättas i samarbete mellan föreningen och kommunen i god tid före varje ansökningstillfälle.

 1. Logga in i bidragssystemet för att söka driftsbidrag Länk till annan webbplats.

Investeringsbidrag

Bidraget finns att söka när Kultur- och fritidsnämndens budget så tillåter. När bidraget finns att söka syns det i kommunens digitala bidragssystem. De år dessa pengar finns gäller följande riktlinjer:

Ska sökas senast 1 oktober.

Bidraget syftar till att förbättra situationen för de föreningar som saknar eller har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet. Bidrag kan aven ges till föreningar vars anläggningar är i behov av om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete. Bidrag kan aven betalas ut till större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande verksamhetsår.

 1. Logga in i bidragssystemet för att söka investeringsbidrag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kulturstaben


Kultursamordnare
Sofie Pheiffer Rittfeldt
Barn och unga
Telefon: 0303-703153
Mobil: 072-353 83 12
E-post: sofie.pheifferrittfeldt@ale.se

Kultursamordnare
Ida Hedberg
Vuxenkultur och konst
Telefon: 0303-703152
Mobil: 0704-3200209
E-post: ida.hedberg@ale.se

Kultursamordnare
Andreas Antelid
Kulturarv
Telefon: 0303-703939
Mobil: 0704-320939
E-post: andreas.antelid@ale.se

Kultursamordnare
Anna Franséhn
Skapande Skola och Ale inclusive (våren 2023)
Telefon: 0766-120327
E-post: anna.fransehn@ale.se

Kulturadministratör
Anna Johansson
E-post: anna.johansson1@ale.se

Kulturchef
Matilda Forslund
Telefon: 0303-703382
Mobil: 0702-539736
E-post: matfor002@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den