Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Ale kommun arbetar under coronapandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter.

För information om symptom, riskgrupper, när man räknas som smittfri med mera hänvisar vi till folkhälsomyndighetens webbplats.

Fortsatt besöksförbud på Ales boenden

Vi tar fortfarande inte emot besök på våra kommunala boenden. På Folkhälsomyndighetens pressträff om covid-19 den 14 juli presenterades ett nytt förslag på undantag från besöksförbud på boenden. Undantaget innebär att om man kan påvisa antikroppar mot covid-19 och är symptomfri så kan man besöka riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten har ännu inte kunnat säkerställa vilka antikroppstester som ska godkännas och därmed kan Ale kommun inte heller bedöma vilka testresultat som är tillförlitliga. Ale kommun har därför beslutat om fortsatt besöksförbud på boenden oavsett testresultat.

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Rutinen i Ale kommun innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Läs mer om skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19.

Fortsätt följa rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten poängterar hur viktigt det är att vi fortsätter att ta hänsyn till andra. Rekommendationerna är desamma som tidigare:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Träffa inte äldre och andra i riskgrupper.
 • Håll avstånden till andra människor.

Hjälp att handla mat

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp att köpa hem mat? Det finns både privatpersoner och föreningar som vill hjälpa dig. Kontakta någon av dem och kom överens om hur ni ska göra. Du hittar listan på ale.se/matresurs.

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Så kan du bidra till minskad smittspridning

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den som har symptom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter. Symptomen på sjukdomen covid-19 är feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Kom ihåg att varje individs situation är unik. Ditt eget och dina näras allmäntillstånd eller sjukdomshistorik kan påverka hur du ska agera. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) som ansvarar.

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Tvätta händerna före mathantering och måltid samt efter toalettbesök. Torka händerna på en pappershandduk. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Har du frågor om coronavirus och eventuell sjukdom?


Frågor och svar

Jag tror att mitt barn är sjukt i covid-19. Vad ska jag göra?

Om ditt barn inte är friskt ska du gå in på 1177.se så får du råd om vad du ska göra.

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller i karantän. Kan mitt barn vara på förskolan/gå i skolan?

Följ sjukvårdens instruktioner på 1177.se. Sjuka vårdnadshavare får inte komma in i förskolor och skolor. Om de ska hämta och lämna barn ska de ringa och komma överens med personalen om hur barnen kan hämtas/lämnas. 

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt kan det vara på förskolan. Alla barn från förskoleklass till och med klass 9 ska gå i skolan om de är friska och stanna hemma om de är sjuka. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta.

Skolplikt

Grundskoleelever har skolplikt och förväntas därför vara i skolan om de är friska. Folkhälsomyndigheten ser inga tecken på omfattande spridning i skolor. Eleverna ska vara i skolan också om anhöriga är sjuka.

Vad gäller om elever i skolan är särskilt känsliga för smitta?

Vårdnadshavare som undrar hur de ska agera utifrån nedsatt immunförsvar hos barn bör kontakta sjukvården/behandlande läkare för råd. För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan behöva utforma särskilda lösningar så att de kan ta del av utbildningen. Eleven ska ha ett behov som är konstaterat/intygat av vården. Det är rektorn som avgör hur denna särskilt anpassade undervisningen kan se ut. Vårdnadshavare till aktuella elever ska kontakta skolan.

Vad gäller om vårdnadshavare i skolan är särskilt känsliga för smitta?

Vårdnadshavare som undrar hur de ska agera utifrån nedsatt immunförsvar hos sig själva bör kontakta sjukvården/behandlande läkare för råd. När vårdnadshavaren är särskilt känslig för smitta kan skolan behöva utforma särskilda lösningar för eleven så att denne kan ta del av utbildningen. Vårdnadshavaren ska ha ett behov som är konstaterat/intygat av vården. Det är rektorn som avgör hur denna särskilt anpassade undervisningen kan se ut. Vårdnadshavare till aktuella elever ska kontakta skolan.

När får barnet komma tillbaka till skolan?

Folkhälsomyndigheten säger att du ska stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra. Du kan återgå till arbete eller skola.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om Hur länge ska jag stanna hemma?

Inget krav på läkarintyg för VAB

Från och med den 19 mars 2020 och tills vidare behöver du inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjuk eller smittat i mer än sju dagar vid ansökan om tillfällig föräldrapenning (VAB) för barn upp till 12 år. Intyg krävs från dag 14.

Läs mer om VAB hos försäkringskassan.

Vad händer med platsen om mitt barn är hemma länge från förskolan?

I Ale kommuns riktlinjer står det att barn får ha en registrerad frånvaro om max två månader och att barnet sedan blir av med platsen. Vi har bestämt att under coronapandemin behåller alla sina platser även om barnen är borta från förskolan i mer än två månader.

Om du vill och har möjlighet att ha ditt barn hemma under ett par veckor framöver som ett led i att motverka smittspridning är det helt okej. Men det är viktigt att du berättar för personalen på förskolan att ditt barn kommer att vara hemma.

Jag är permitterad, får mitt barn använda sin plats?

Kontakta förskolan/fritidshemmet och kom överens om hur barnet ska använda sin plats.

Behöver ditt barn barnomsorg för att du jobbar i samhällsviktig verksamhet?

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det.

Om folkhälsomyndigheten rekommenderar att förskolor, skolor och fritidshem ska stängas kommer vi att följa rekommendationen. I så fall kommer vi att fortsätta att erbjuda barnomsorg/fritidshem till barn vars ordinarie vårdnadshavare jobbar i en verksamhet som räknas som samhällsviktig och inte kommer att lösa barnomsorgen på något annat sätt.

För att vi ska kunna planera för en eventuell tillfällig stängningsomsorg behöver vi veta hur många och vilka barn som behöver omsorg. Du svarar i e-tjänsten Samhällsviktiga tjänster.

Observera att du måste fylla i formuläret en gång för varje barn som behöver omsorg.

I e-tjänsten anger du inom vilket samhällsviktigt område du arbetar. Ange också om du behöver barnomsorg före kl 06.00 och efter kl 18.00 (nattomsorg). Skriv en kommentar om du har annan information vi behöver få.

Vi har fått frågor om ifall båda vårdnadshavarna behöver jobba inom samhällsviktig verksamhet för att man ska kunna få stängningsomsorg. De familjer som själva bedömer att de har behov av barnomsorg ska anmäla detta i e-tjänsten. Vi kommer att göra individuella bedömningar och prioriteringar utifrån våra resurser. I dag har vi fått in ca 850 anmälningar.

Samhällsviktiga verksamheter är till exempel:

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Är du osäker på om du arbetar inom en samhällsviktig verksamhet? Skicka in era uppgifter. De familjer som själva bedömer att de har behov av barnomsorg ska anmäla detta i e-tjänsten. Vi kommer att göra individuella bedömningar och prioriteringar utifrån våra resurser.

Det är viktigt att understryka att den här inventeringen är endast en förberedande åtgärd inför ett eventuellt framtida beslut om att tillfälligt stänga förskolor, skolor och fritidshem. Inget sådant beslut är taget i dagsläget.

Nationella prov

De nationella proven ställs in från och med 30 mars. Läs mer om de inställda nationella proven skolverket.se.

Så här funkar det i bamba

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. Detta påverkar grundskolorna i Ale kommun:

 • Eleverna ska inte köa utan skolan skickar iväg eleverna i liten grupp
 • Elever ska tvätta händerna noga före måltid
 • Medarbetarna ska vara extra noga med handhygien
 • I den mån det går kommer eleverna inte själva att ta mat. Alternativt byter vi serveringsbesticken ofta.
 • Salladsbordet har minskats till 1-2 sallader (bufféservering är tillåtet)
 • Om eleverna tar en portion till ska de ta en ny tallrik och glas

Läs mer om reglerna för restauranger hos livsmedelsverket.

Utbildning på gymnasium och komvux

Från och med höstterminens start sker undervisningen för elever i gymnasiet och på Komvux på plats i skolan.

 

Får jag besöka min anhörige på boendet?

Nej. Den 30 mars beslutade regeringen om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april 2020.

Ale kommun följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Hur sprids sjukdomen covid-19?

Sjukdomen covid-19 sprids som så kallad droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Det betyder att sjukdomen inte smittar genom att man är i samma rum som någon som är sjuk. Droppsmitta innebär att man får in viruset i kroppen via slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar från hosta eller nysning. Indirekt kontaktsmitta betyder att viruset kan överföras via förorenade ytor.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning kan vara visir, skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd, alternativt vätskeavvisande munskydd i kombination med visiret om det inte är tillräckligt långt så att det täcker mot stänk mot munnen.

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför medarbetarna inte hela tiden arbetar i skyddsutrustning, särskilt om man som brukare eller anhörig upplever att personalen inte vidtar några skyddsåtgärder. Ni kan vara trygga med att personalen följer våra rutiner som de ska.

Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

 • Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, om inte skyddsvisiret går tillräckligt långt ner över hakan. Om personalen inte använder munskydd hemma hos en omsorgstagare beror det på att det inte finns något tecken på att omsorgstagaren har symptom som vid luftvägsinfektion (hostar och nyser).
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten och att personalen kan desinficera händer och underarmar och bli ren inför nästa omsorgstagarnära arbete.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Det råder ingen brist på skyddsutrustning i Ale så det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare. Medarbetarna inom hemtjänsten får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-13