Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Ale kommun arbetar under coronapandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter.

För information om symptom, riskgrupper, när man räknas som smittfri med mera hänvisar vi till folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Vi planerar för borttaget besöksförbud

Från och med den 1 oktober försvinner besöksförbudet på våra kommunala boenden. Vi planerar nu för hur människorna på boendena ska kunna träffa vänner och anhöriga utan risk för smittspridning.

Kommunen kommer att arbeta utifrån riktlinjer från socialstyrelsen och måste göra riskanalyser för hur besök ska kunna ske på ett säkert sätt.

Så snart vi har mer information återkommer vi.

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Rutinen i Ale kommun innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Läs mer om skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19.PDF

Fortsätt följa rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten poängterar hur viktigt det är att vi fortsätter att ta hänsyn till andra. Rekommendationerna är desamma som tidigare:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Träffa inte äldre och andra i riskgrupper.
 • Håll avstånden till andra människor.

Hjälp att handla mat

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp att köpa hem mat? Det finns både privatpersoner och föreningar som vill hjälpa dig. Kontakta någon av dem och kom överens om hur ni ska göra. Du hittar listan på ale.se/matresurs.

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.länk till annan webbplats

Så kan du bidra till minskad smittspridning

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den som har symptom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter. Symptomen på sjukdomen covid-19 är feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Kom ihåg att varje individs situation är unik. Ditt eget och dina näras allmäntillstånd eller sjukdomshistorik kan påverka hur du ska agera. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) som ansvarar.

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Tvätta händerna före mathantering och måltid samt efter toalettbesök. Torka händerna på en pappershandduk. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Har du frågor om coronavirus och eventuell sjukdom?


Frågor och svar

Jag tror att mitt barn är sjukt i covid-19. Vad ska jag göra?

Om ditt barn inte är friskt ska du gå in på 1177.se så får du råd om vad du ska göra.

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller i karantän. Kan mitt barn vara på förskolan/gå i skolan?

Följ sjukvårdens instruktioner på 1177.selänk till annan webbplats. Sjuka vårdnadshavare får inte komma in i förskolor och skolor. Om de ska hämta och lämna barn ska de ringa och komma överens med personalen om hur barnen kan hämtas/lämnas. 

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt kan det vara på förskolan. Alla barn från förskoleklass till och med klass 9 ska gå i skolan om de är friska och stanna hemma om de är sjuka. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta.

Skolplikt

Grundskoleelever har skolplikt och ska vara i skolan så länge de inte har förkylningssymptom. Folkhälsomyndigheten ser inga tecken på omfattande spridning av sjukdomen covid-19 i skolor. Eleverna ska vara i skolan också om anhöriga är sjuka, men självklart får sjuka anhöriga inte vara i våra verksamheter. Om du blir sjuk och brukar lämna och hämta ditt barn i skolan eller på fritids ska du kontakta enheten och komma överens om hur barnet kan lämnas och hämtas.

Distansundervisning

Utifrån skollagen är utgångspunkten att en frisk elev ska vara i skolan. Det kan finnas enstaka fall där skolan kan behöva utforma individuella lösningar för elever som själva tillhör riskgrupp eller vars nära anhöriga tillhör riskgrupp. Rektor avgör hur den särskilt anpassade undervisningen ska se ut.

För att ett barn som själv tillhör riskgrupp ska kunna få distansundervisning ska familjen lämna in läkarintyg.

För att ett barn ska kunna få distansundervisning på grund av att en vårdnadshavare eller ett syskon tillhör riskgrupp behöver familjen skicka in ett läkarintyg som visar på barnets behov av anpassad undervisning. Ale kommun kan inte fatta ett sådant beslut utan fullständigt underlag från sjukvården. Intyget ska vara ställt till Ale kommun och innebära att namngivet barn inte kan gå i skolan på grund av namngiven anhörigs hälsotillstånd. Anhörigs sjukdom eller annan anledning behöver inte anges. Intyget ska vara undertecknat av behandlande läkare.

Handhygien är viktigt

Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna när man kommer till skolan. Påminn om att handtvätten ska vara med tvål och pågå minst 30 sekunder samt att man sedan ska torka händerna noga. I en del av våra miljöer finns det sämre möjligheter till handtvätt. Där kan handsprit vara ett alternativ. Viktigt att minnas är att handspriten måste masseras in i händerna och sedan torka helt för att ha effekt mot coronaviruset. Vi undersöker nu var handsprit behövs (på grund av mindre möjligheter till handtvätt).

Skicka hem sjuka barn?

Skolan kommer att kontakta dig som vårdnadshavare om ditt barn har förkylningssymptom. Självklart är vi medvetna om att barn kan ha förkylningsliknande symptom som beror på allergi och inte på sjukdom. Då ska barnet inte skickas hem. Det är bra om du meddelar skolan om ditt barn har en sådan allergi.

När får barnet komma tillbaka till skolan/förskolan?

Så länge barnet har symptom på förkylning ska hen stanna hemma. När barnet mår bra och har haft två feberfria dagar går det bra att komma tillbaka till skolan.

Om du är osäker på om barnet är helt friskt ska du vänta tills det är minst sju dagar efter första symtomdagen. Har barnet restsymtom efter sju dagar (lätt snuva och rethosta, bortfall av lukt- och smaksinne) kan barnet gå till skolan/förskolan.

Ovan gäller förutsatt att du i övrigt är frisk och inte har nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som påverkar ditt immunförsvar.

Det är viktigt att tänka på att barnet måste följa de generella rekommendationerna när hen kommer tillbaka för att minska smittspridning i samhället.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer: Hur länge ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats

Inga föräldramöten

Smittspridningen för coronaviruset inom skolan och förskolan är liten, men den som sker är främst mellan vuxna. Därför är det viktigt att vi är noga med att hålla avstånd när vi vuxna samverkar, till exempel i föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi kommer inte att hålla några traditionella föräldramöten i höst utan hittar i stället andra lösningar. Utvecklingssamtalen kommer vi i stor utsträckning att genomföra digitalt.

Inga onödiga resor

Inga onödiga resor ska genomföras på grund av att smittorisken ökar i trängsel.

Idrottslektioner utomhus

Vi har idrott utomhus utan ombyte för alla elever fram till och med fredag 18 september. Sedan fattar vi i sektor utbildning ledning ett nytt beslut.

Distansundervisning

Om ditt barn eller du själv är särskilt känslig för smitta bör du kontakta sjukvården/behandlande läkare för råd. I enstaka fall kan skolan utforma särskilda lösningar så att barnet kan ta del av utbildningen även om hen inte kan vara i skolan. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Rektor avgör hur den särskilt anpassade undervisningen kan se ut. Kontakta skolan.

Ingen karantän efter resa

Ale kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför har vi inga förväntningar på obligatorisk karantän efter resa. Men den som är sjuk eller känner förkylningssymptom ska självklart stanna hemma.

Vad händer med platsen om mitt barn är hemma länge från förskolan?

I Ale kommuns riktlinjer står det att barn får ha en registrerad frånvaro om max två månader och att barnet sedan blir av med platsen. Vi har bestämt att under coronapandemin behåller alla sina platser även om barnen är borta från förskolan i mer än två månader.

Om du vill och har möjlighet att ha ditt barn hemma under ett par veckor framöver som ett led i att motverka smittspridning är det helt okej. Men det är viktigt att du berättar för personalen på förskolan att ditt barn kommer att vara hemma.

Jag är permitterad, får mitt barn använda sin plats?

Kontakta förskolan/fritidshemmet och kom överens om hur barnet ska använda sin plats.

Behöver ditt barn barnomsorg för att du jobbar i samhällsviktig verksamhet?

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det.

Om folkhälsomyndigheten rekommenderar att förskolor, skolor och fritidshem ska stängas kommer vi att följa rekommendationen. I så fall kommer vi att fortsätta att erbjuda barnomsorg/fritidshem till barn vars ordinarie vårdnadshavare jobbar i en verksamhet som räknas som samhällsviktig och inte kommer att lösa barnomsorgen på något annat sätt.

Vi har fått frågor om ifall båda vårdnadshavarna behöver jobba inom samhällsviktig verksamhet för att man ska kunna få stängningsomsorg. De familjer som själva bedömer att de har behov av barnomsorg ska anmäla detta i e-tjänsten. Vi kommer att göra individuella bedömningar och prioriteringar utifrån våra resurser. I dag har vi fått in ca 850 anmälningar.

Samhällsviktiga verksamheter är till exempel:

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Nationella prov

De nationella proven ställs in från och med 30 mars. Läs mer om de inställda nationella proven skolverket.selänk till annan webbplats.

I skolmatsalen

Vi följer folkhälsomyndighetens och livsmedelsverkets råd och arbetar för att minska trängsel och köer i matsalarna. Åtgärderna kan se olika ut på våra skolor eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Generellt gäller följande:

 • Eleverna ska inte köa utan skolan skickar iväg eleverna i liten grupp
 • Eleverna/barnen ska tvätta händer före måltid
 • Medarbetare ska vara extra noga med handhygien
 • Om det går fortare att medarbetarna serverar maten gör vi så i stället för att eleverna tar själva
 • Salladsbordet är minskat för att slippa köbildning
 • Serveringsbesticken byts oftare än vanligt
 • Maträtter kan bytas ut till maträtter med färre komponenter som går fortare att ta

De särskilda reglerna för restauranger gäller inte för skolmatsalar. Här kan du läsa mer om vad livsmedelsverket säger om offentliga kök under coronapandemin.länk till annan webbplats

Utbildning på gymnasium och komvux

Från och med höstterminens start sker undervisningen för elever i gymnasiet och på Komvux på plats i skolan.

 

Får jag besöka min anhörige på boendet?

Nej. Den 30 mars beslutade regeringen om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april 2020.

Från och med den 1 oktober försvinner besöksförbudet på våra kommunala boenden. Vi planerar nu för hur människorna på boendena ska kunna träffa vänner och anhöriga utan risk för smittspridning.

Kommunen kommer att arbeta utifrån riktlinjer från socialstyrelsen och måste göra riskanalyser för hur besök ska kunna ske på ett säkert sätt.

Så snart vi har mer information återkommer vi.

Ale kommun följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Hur sprids sjukdomen covid-19?

Sjukdomen covid-19 sprids som så kallad droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Det betyder att sjukdomen inte smittar genom att man är i samma rum som någon som är sjuk. Droppsmitta innebär att man får in viruset i kroppen via slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar från hosta eller nysning. Indirekt kontaktsmitta betyder att viruset kan överföras via förorenade ytor.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning kan vara visir, skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd, alternativt vätskeavvisande munskydd i kombination med visiret om det inte är tillräckligt långt så att det täcker mot stänk mot munnen.

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför medarbetarna inte hela tiden arbetar i skyddsutrustning, särskilt om man som brukare eller anhörig upplever att personalen inte vidtar några skyddsåtgärder. Ni kan vara trygga med att personalen följer våra rutiner som de ska.

Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

 • Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, om inte skyddsvisiret går tillräckligt långt ner över hakan. Om personalen inte använder munskydd hemma hos en omsorgstagare beror det på att det inte finns något tecken på att omsorgstagaren har symptom som vid luftvägsinfektion (hostar och nyser).
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten och att personalen kan desinficera händer och underarmar och bli ren inför nästa omsorgstagarnära arbete.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Det råder ingen brist på skyddsutrustning i Ale så det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare. Medarbetarna inom hemtjänsten får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-15