Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Ale kommun arbetar under coronapandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lagar, beslut och rekommendationer från andra statliga och regionala myndigheter.

För information om symptom, riskgrupper, när man räknas som smittfri med mera hänvisar vi till folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Vi planerar för borttaget besöksförbud

Från och med den 1 oktober försvinner besöksförbudet på våra kommunala boenden. Du hittar information om hur besök ska gå till längre ned på den här sidan.

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Rutinen i Ale kommun innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Läs mer om skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19.PDF

Fortsätt följa rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten poängterar hur viktigt det är att vi fortsätter att ta hänsyn till andra. Rekommendationerna är desamma som tidigare:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Träffa inte äldre och andra i riskgrupper.
 • Håll avstånden till andra människor.

Hjälp att handla mat

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp att köpa hem mat? Det finns både privatpersoner och föreningar som vill hjälpa dig. Kontakta någon av dem och kom överens om hur ni ska göra. Du hittar listan på ale.se/matresurs.

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.länk till annan webbplats

Så kan du bidra till minskad smittspridning

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den som har symptom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter. Symptomen på sjukdomen covid-19 är feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.

Kom ihåg att varje individs situation är unik. Ditt eget och dina näras allmäntillstånd eller sjukdomshistorik kan påverka hur du ska agera. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) som ansvarar.

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Tvätta händerna före mathantering och måltid samt efter toalettbesök. Torka händerna på en pappershandduk. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Har du frågor om coronavirus och eventuell sjukdom?


Frågor och svar

Jag tror att mitt barn är sjukt i covid-19. Vad ska jag göra?

Om ditt barn inte är friskt ska du gå in på 1177.se så får du råd om vad du ska göra.

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller i karantän. Kan mitt barn vara på förskolan/gå i skolan?

Följ sjukvårdens instruktioner på 1177.selänk till annan webbplats. Sjuka vårdnadshavare får inte komma in i förskolor och skolor. Om de ska hämta och lämna barn ska de ringa och komma överens med personalen om hur barnen kan hämtas/lämnas. 

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt kan det vara på förskolan. Alla barn från förskoleklass till och med klass 9 ska gå i skolan om de är friska och stanna hemma om de är sjuka. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta.

Förskolebarn kan stanna hemma utan att förlora sin plats. Kom ihåg att meddela förskolan.

Skolplikt

Grundskoleelever har skolplikt och ska vara i skolan så länge de inte har förkylningssymptom. Folkhälsomyndigheten ser inga tecken på omfattande spridning av sjukdomen covid-19 i skolor. Eleverna ska vara i skolan också om anhöriga är sjuka, men självklart får sjuka anhöriga inte vara i våra verksamheter. Om du blir sjuk och brukar lämna och hämta ditt barn i skolan eller på fritids ska du kontakta enheten och komma överens om hur barnet kan lämnas och hämtas.

Distansundervisning

Utifrån skollagen är utgångspunkten att en frisk elev ska vara i skolan. Det kan finnas enstaka fall där skolan kan behöva utforma individuella lösningar för elever som själva tillhör riskgrupp eller vars nära anhöriga tillhör riskgrupp. Rektor avgör hur den särskilt anpassade undervisningen ska se ut.

För att ett barn som själv tillhör riskgrupp ska kunna få distansundervisning ska familjen lämna in läkarintyg.

För att ett barn ska kunna få distansundervisning på grund av att en vårdnadshavare eller ett syskon tillhör riskgrupp behöver familjen skicka in ett läkarintyg som visar på barnets behov av anpassad undervisning. Ale kommun kan inte fatta ett sådant beslut utan fullständigt underlag från sjukvården. Intyget ska vara ställt till Ale kommun och innebära att namngivet barn inte kan gå i skolan på grund av namngiven anhörigs hälsotillstånd. Anhörigs sjukdom eller annan anledning behöver inte anges. Intyget ska vara undertecknat av behandlande läkare.

Handhygien är viktigt

Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna när man kommer till skolan. Påminn om att handtvätten ska vara med tvål och pågå minst 30 sekunder samt att man sedan ska torka händerna noga. I en del av våra miljöer finns det sämre möjligheter till handtvätt. Där kan handsprit vara ett alternativ. Viktigt att minnas är att handspriten måste masseras in i händerna och sedan torka helt för att ha effekt mot coronaviruset. Vi undersöker nu var handsprit behövs (på grund av mindre möjligheter till handtvätt).

Skicka hem sjuka barn i skolan

Skolan kommer att kontakta dig som vårdnadshavare om ditt barn har förkylningssymptom. Självklart är vi medvetna om att barn kan ha förkylningsliknande symptom som beror på allergi och inte på sjukdom. Då ska barnet inte skickas hem. Det är bra om du meddelar skolan om ditt barn har en sådan allergi.

Skicka hem sjuka barn i förskolan

Barn med förkylningssymptom ska generellt inte vara på förskolan. Ibland har barn i förskoleåldern lätta förkylningssymptom som snabbt går över. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Då ska personalen vänta lite och se om besvären verkar fortsätta innan man skickar hem barnet.

Barn kan naturligtvis ha förkylningssymptom utan att ha sjukdomen covid-19 men ändå vara sjuka. Då gäller samma rutiner som vanligt – om personalen anser att barnet är nedsatt och mår dåligt ska barnet inte vara på förskolan. Då skickar vi hem barnet.

När får barnet komma tillbaka till skolan/förskolan?

Så länge barnet har symptom på förkylning ska hen stanna hemma. När barnet mår bra och har haft två feberfria dagar går det bra att komma tillbaka till skolan.

Om du är osäker på om barnet är helt friskt ska du vänta tills det är minst sju dagar efter första symtomdagen.

Barn som har varit hemma från förskolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka även om de skulle ha kvar milda symtom som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är inget hinder för att vara på förskolan/i skolan.

Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för sjukdomen covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs. Skolbarn bör testas för covid-19 för att kunna gå tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Det är viktigt att alltid följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer: Hur länge ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats

Inga föräldramöten

Vi håller inte några traditionella föräldramöten i höst utan hittar i stället andra lösningar. Utvecklingssamtalen kommer vi i stor utsträckning att genomföra digitalt.

Inga onödiga resor

Inga onödiga resor ska genomföras på grund av att smittorisken ökar i trängsel.

Idrottslektioner

Från den 21 september har vi idrottslektioner inomhus. Eleverna ska byta om i omklädningsrummen och duscha efter lektionerna.

Skolorna har gjort anpassningar för att kunna ha coronasäker idrottsundervisning. Bland annat har vi anpassat scheman och hur vi använder omklädningsrummen.

Ingen karantän efter resa

Ale kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför har vi inga förväntningar på obligatorisk karantän efter resa. Men den som är sjuk eller känner förkylningssymptom ska självklart stanna hemma.

Vad händer med platsen om mitt barn är hemma länge från förskolan?

I Ale kommuns riktlinjer står det att barn får ha en registrerad frånvaro om max två månader och att barnet sedan blir av med platsen. Vi har bestämt att under coronapandemin behåller alla sina platser även om barnen är borta från förskolan i mer än två månader.

Om du vill och har möjlighet att ha ditt barn hemma under ett par veckor framöver som ett led i att motverka smittspridning är det helt okej. Men det är viktigt att du berättar för personalen på förskolan att ditt barn kommer att vara hemma.

Jag är permitterad, får mitt barn använda sin plats?

Kontakta förskolan/fritidshemmet och kom överens om hur barnet ska använda sin plats.

Behöver ditt barn barnomsorg för att du jobbar i samhällsviktig verksamhet?

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det.

Om folkhälsomyndigheten rekommenderar att förskolor, skolor och fritidshem ska stängas kommer vi att följa rekommendationen. I så fall kommer vi att fortsätta att erbjuda barnomsorg/fritidshem till barn vars ordinarie vårdnadshavare jobbar i en verksamhet som räknas som samhällsviktig och inte kommer att lösa barnomsorgen på något annat sätt.

Vi har fått frågor om ifall båda vårdnadshavarna behöver jobba inom samhällsviktig verksamhet för att man ska kunna få stängningsomsorg. De familjer som själva bedömer att de har behov av barnomsorg ska anmäla detta i e-tjänsten. Vi kommer att göra individuella bedömningar och prioriteringar utifrån våra resurser. I dag har vi fått in ca 850 anmälningar.

Samhällsviktiga verksamheter är till exempel:

Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Nationella prov

De nationella proven ställs in från och med 30 mars. Läs mer om de inställda nationella proven på skolverket.selänk till annan webbplats.

I skolmatsalen

Vi följer folkhälsomyndighetens och livsmedelsverkets råd och arbetar för att minska trängsel och köer i matsalarna. Åtgärderna kan se olika ut på våra skolor eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Generellt gäller följande:

 • Eleverna ska inte köa utan skolan skickar iväg eleverna i liten grupp
 • Eleverna/barnen ska tvätta händer före måltid
 • Medarbetare ska vara extra noga med handhygien
 • Om det går fortare att medarbetarna serverar maten gör vi så i stället för att eleverna tar själva
 • Salladsbordet är minskat för att slippa köbildning
 • Serveringsbesticken byts oftare än vanligt
 • Maträtter kan bytas ut till maträtter med färre komponenter som går fortare att ta

De särskilda reglerna för restauranger gäller inte för skolmatsalar. Här kan du läsa mer om vad livsmedelsverket säger om offentliga kök under coronapandemin.länk till annan webbplats

Utbildning på gymnasium och komvux

Från och med höstterminens start sker undervisningen för elever i gymnasiet och på Komvux på plats i skolan.

 

Så här går besök på våra boenden till

Från och med den 1 oktober försvinner besöksförbuden på äldreboendena i Sverige. Det är viktigt att du tänker på säkerheten också framöver när du besöker närstående.

Vi är måna om att omsorgstagare och patienter i särskilda boenden och korttidsplatser kan ta emot besök på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att stödja dem som vill ta emot besök och att stödja dem som undanber sig besök så länge pandemin pågår.

 • Du ska vara helt symptomfri från de symtom som förekommer vid covid-19. Här ingår även milda förkylningssymptom samt förlust av lukt eller smak och orolig mage.
 • Sträva efter att hålla två meters avstånd till alla vid besöket. Kan du inte hålla avstånd ska du använda visir som du får på boendet.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Tänk på att tvätta händerna så snart du kommer in på boendet. Använd den handsprit som finns utplacerad på boendet.

Före besöket

 • Läs noga igenom informationen på här på ale.se om hur du genomför ett säkert besök.
 • Chefen för boendet kan göra individuella bedömningar av hur många besökare en boende kan ta emot samtidigt. Generellt gäller att om ni vill vara fler än tre vid ett och samma besök bör ni träffas i ett större rum eller utomhus för att undvika trängsel.
 • Har den boende misstänkt eller konstaterad covid-19? Då ska den boende ta ställning till om besöket kan vänta tillsammans med enhetschefen och sjuksköterska. Om besöket ska genomföras rekommenderar vi att du använder skyddsutrustning, som du får på boendet.
 • Du ska ringa på dörren och få hjälp av personal att gå kortaste vägen in till respektive lägenhet/rum där besöket sker.

Under besöket

 • Försök att träffas utomhus. Annars träffas ni i den boendes lägenhet/rum. Du som besökare får bara vistas i lägenheten/rummet.
 • Behöver ni hjälp av personal under besöket kallar ni på personalen med trygghetslarm eller mobiltelefon.
 • Personalen har inte möjlighet att servera kaffe/fika. Ta gärna med eget.

Efter besöket

 • Efter besök kommer personalen att decinficera så kallade tagställen och patientnära ytor och se till att visir rengörs och förvaras till nästa besök.

Ale kommun följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten samt Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och enhet Vårdhygien.

Den viktigaste uppmaningen till oss som vårdgivare är att medarbetare som har minsta symptom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber inte går till jobbet, utan stannar hemma.

God vårdhygien är en framgångsfaktor för att förhindra spridningen av coronaviruset. Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen. Det är de basala hygienrutinerna i första hand som gör att smittan inte sprids från en brukare till en annan.

Hur sprids sjukdomen covid-19?

Sjukdomen covid-19 sprids som så kallad droppsmitta eller indirekt kontaktsmitta. Det betyder att sjukdomen inte smittar genom att man är i samma rum som någon som är sjuk. Droppsmitta innebär att man får in viruset i kroppen via slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar från hosta eller nysning. Indirekt kontaktsmitta betyder att viruset kan överföras via förorenade ytor.

Skyddsutrustning

Nu i coronapandemin använder vi utöver den utrustning som vi alltid använder i basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde och handdesinfektion) även personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning kan vara visir, skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd, alternativt vätskeavvisande munskydd i kombination med visiret om det inte är tillräckligt långt så att det täcker mot stänk mot munnen.

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå varför medarbetarna inte hela tiden arbetar i skyddsutrustning, särskilt om man som brukare eller anhörig upplever att personalen inte vidtar några skyddsåtgärder. Ni kan vara trygga med att personalen följer våra rutiner som de ska.

Skyddsutrustningen används när den behövs och fungerar på olika sätt:

 • Vätsketätt munskydd skyddar personalens mun mot stänk och skvätt, om inte skyddsvisiret går tillräckligt långt ner över hakan. Om personalen inte använder munskydd hemma hos en omsorgstagare beror det på att det inte finns något tecken på att omsorgstagaren har symptom som vid luftvägsinfektion (hostar och nyser).
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor som till exempel luftvägssekret vid hosta eller nysningar kommer på händerna eller arbetsdräkten och att personalen kan desinficera händer och underarmar och bli ren inför nästa omsorgstagarnära arbete.

Köp inte skyddsutrustning till våra medarbetare

Det råder ingen brist på skyddsutrustning i Ale så det finns ingen anledning för omsorgstagare eller närstående att själva skaffa skyddsutrustning till våra medarbetare. Medarbetarna inom hemtjänsten får inte använda någon annan utrustning än den som kommer från oss. Vi måste kunna vara säkra på utrustningen är korrekt och används på rätt sätt. Om man använder fel utrustning eller till och med rätt utrustning på fel sätt kan man i stället riskera att sprida smitta eller smitta sig själv.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-10-14