Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Säkerhetsarbete och krisledning

Ale kommun har sedan ett par månader tillbaka arbetat intensivt med att bygga upp och säkerställa kommunens rutiner vid en kris. Som ett resultat av det har vi idag en fungerande organisation för att möta den rådande corona-pandemin.

Daniel Holmbom och William Försth i stabsrummet (Foto: Jimmy Grosch, Ale kommun)

Intervju om kommunens krisledningsarbete

William Försth, Ale kommuns nya säkerhetschef och Daniel Holmbom, tidigare tillförordnad säkerhetschef, leder kommunens krisarbete under corona-pandemin och delar, i den här intervjun, med sig av hur de arbetar.

Hur ser vår beredskap ut i dag?

- Vi ligger bra till, vi var tidiga med materialanskaffning för bland annat vården. Tidiga i att börja med stabsarbetet, samordna och gå igenom vår beredskap, samt att inventera resurser, både materiellt och personellt. Om vi skapar robusthet i systemet från start vinner vi mycket på detta i längden. Tack vare att vi vidtagit förberedande åtgärder kan vi enkelt trycka på knappen om och när det behövs, även om en kris inte alltid är lätt att förutspå. Vi arbetar efter olika scenarier. Det är som att ha motorn igång, och det är bara att trycka på gasen när det behövs.

Både William Försth och Daniel Holmbom har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhets- och krisledning från olika håll.

William Försth, Ale kommuns nya säkerhetschef, kom direkt in i hetluften i början av mars och fick direkt ta tag i arbetet med corona/covid -19. Tjänsten innefattar även ansvar som säkerhetsskyddschef. Säkerhetsskyddschef är ett lagstadgat ansvar som kommuner har, vilket innebär att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet, mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Daniel Holmbom, har varit inhyrd tillförordnad säkerhetschef för att se över organisationen avseende säkerhetsarbete, samt inte minst vår beredskap, planer vid eventuella kriser och krisledning. Nu blev det verkligt läge att använda kunskapen, krisplaner och rutiner direkt. Förberedelse och planer är viktigt, men krishantering är kanske främst en fråga om praktik.

Hur har en vanlig dag kunnat se ut för er som arbetat med kris och säkerhet, när vi nu varit mitt i skarpt läge?

- Vi har stabsmöte varje morgon, där logglistan gås igenom kring behov. Med rapportering, åtgärder och uppföljning. Jobbar sedan resten av dagen med att lösa de frågor som kommit upp. Samordningsbehov och frågor kommer sedan löpande och behöver tas ställning till, samt hanteras. Vi försöker här fånga upp och adressera  alla frågor som berört corona/covid -19.

Det verkar var ett tufft jobb där man behöver hålla huvudet kallt. Men vad är det roligaste med jobbet?

- Jag växer av att se organisationen hitta okonventionella lösningar, över verksamhetsgränser, säger Daniel utan betänketid. 
- Det är just problemlösningen som är kul, tillägger William.

Att ha rollen som säkerhetschef i en kommun som Ale, vad innebär det egentligen?

- Trygghet och säkerhet ska vara värdeskapande. Det är också något man tar för givet ända till man saknar det. Det kan handla om systematiskt brandskyddsarbete, delar i arbetsmiljöarbetet, exempelvis kring hot och våld. När man upplever att man inte behöver koppla in säkerhetsavdelningen är det positivt. Vi arbetar för att ha en hög lägsta nivå.

Behöver man verkligen förbereda sig så mycket för kriser: krishanteringsplaner, krisledning och fiktiva övningar. Du vet ju sällan när och hur det ser ut när det väl händer. Är det inte ändå då som människor verkligen skärper sig, visar mod och handlingskraft?

- Absolut! Vi måste ha planer, rutiner och övning. Antingen förbereder man sig i lugn och ro, eller så agerar man hastigt och lustigt under pågående kris, säger Daniel. Och det sistnämnda är något vi kan se i olika delar av samhället idag, då vi varit förskonade från större samhällskriser.

- Hur ska du kunna veta hur du kommer att reagera på något du inte varit med om, undrar William. Och fortsätter: - Vi är alla olika och reagerar väldigt olika när krisen kommer. Stressen av att ställas inför nya situationer, såväl som pressen du kan känna över att du måste fatta snabba beslut utan att veta vad som händer imorgon, kan vara överväldigande.

- I händelse av kris ser vi ofta ett stort engagemang hos medarbetare, chefer och medborgare. Organisationen har ett ansvar att använda detta engagemang på bästa sätt. En möjlighet kan lätt bli en belastning, säger Daniel. Samtidigt läggs ett stort ansvar på alla invånare och tillsammans ska vi klara av detta.

En kommun har ett stort och brett uppdrag, med skola för alla åldrar och äldreomsorg som ska fungera. Grundläggande är också exempelvis vatten och renhållning. Vilka krav ser ni ställs på ledning och styrning?

- Transparens och förståelse för varandras utmaningar och olika verksamheter är extra viktigt i kriser. Bland annat har vi olika tidsskalor, inom omsorgen kan det handla om några timmar, för samhällsbyggnad några dagar eller veckor, säger William. – Det är viktigt med en stabil inrapportering och dialog med verksamheten. Saker som ute i något arbetslag eller enhet inte betyder något, kan på en sammanställd nivå visa på mönster och behov, samt ge underlag till åtgärder.

Hur håller man uppe förtroendet för vårt krisarbete?

- Att vara ärlig utan att vara spekulativ. En stabsfunktion har inget egenvärde, värdet i en stab märks ute hos chefer och medarbetare, hävdar Daniel. - Staben ska skapa förutsättningar för gott arbete i verksamheten. Vi behöver värna och känna för de medarbetare som sliter, oavsett vad krisen handlar om. Samtidigt som vi inte får glömma den som har mindre att göra. Uppgiften for oss i krisstaben är att se till att den som behöver får den hjälp man behöver.

Vilka är de viktigaste delarna att ha på plats när det väl inträffar en kris?

-Det får bli fyra delar: ledning och styrning, mental förberedelse, samverkan och problemlösning.

Vilka har varit de viktigaste lärdomarna så här långt?

- Skarpa lägen ger bra erfarenhet. Vi har lätt för att glömma det som var jobbigt och svårt. Vi behöver förvalta kunskaper och de arbetssätt vi upptäckt, påpekar Daniel.

- Alla vara jättefort med ”på bollen”, ställde upp och bidrog. Det blev inget vakuum i ledningen. Vi fick redan de första dagarna snabbt upp en lägesbild, med olika scenarier. Då fick vi något att förhålla oss till och därmed en gemensam tolkning för ledningen, säger William. Först då vet också chefer och medarbetare åt vilket håll man ska arbeta. Vi motar samtidigt spekulationer och rykten så gott det går, tillägger han.

Hur ser ni på kommunikationens roll?

-Det är kanske den enskilt viktigaste funktionen i en krisledningsstab. Kommunikationen är ett viktigt verktyg och ska användas som ett verktyg med tydligt syfte.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den