Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Familjerätten

Familjerättsfrågorna är en del av Ale kommuns individ- och familjeomsorg. Hit kan du vända dig för att få rådgivning.

Familjerättsliga frågor kan till exempel gälla faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta eller frågor angående adoption. Det kan handla om vårdnad, boende och umgänge med barn som behöver lösas efter en skilsmässa eller separation.

Boka tid hos familjerätten

Besök och samtal är kostnadsfria. Tystnadsplikt gäller.

Informationssamtal inför vårdnadstvister är obligatoriskt från 1 januari 2022

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister har en rad lagändringar införts den senaste tiden. Från 1 januari 2022 träder en ny lag om Informationssamtal i kraft som syftar till att ge förutsättningarna för föräldrar att nå samförståndslösningar. Informationssamtal genomförs av familjerätten.

Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Regeringen vill att lagändringen ska bidra till att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn vid domstol istället ska försöka förmås att lösa saker i samförstånd. Det finns också situationer där samförstånd är olämpligt, till exempel när en förälder har utsatt barnet eller någon annan i familjen för våld eller annat övergrepp. Slutsatsen från regeringen är dock att vissa tvister skulle kunna lösas innan tvist inleds vid domstol genom att föräldrarna får information, stöd och hjälpinsatser.

Informationssamtal innehåller information om aktuell lagstiftning, om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge enligt Föräldrabalken går till, samt hur barn kan påverkas av en sådan konflikt.

Vilken kommun ansvarar för informationssamtalen?

Uppgiften och ansvaret för informationssamtalen ska ligga på den kommun där barnet är folkbokfört. Om det kan antas föreligga sekretess för uppgifter som behövs för att avgöra var barnet är folkbokfört så är det även socialnämnden i en kommun där någon av föräldrarna är folkbokförd som ansvarar för att informationssamtal kan hållas. Om det kan antas föreligga sekretess även för uppgifter som behövs för att avgöra var föräldrarna är folkbokförda är det istället socialnämnden i den kommun som en förälder väljer som ska se till att sådana samtal kan hållas. I de fall där barnet saknar folkbokföring i Sverige ansvarar socialnämnden i en kommun där någon av föräldrarna är folkbokförda för att dessa informationssamtal ska kunna hållas. Alternativt en socialnämnd i en kommun som en av föräldrarna väljer om sekretess kan väntas gälla de uppgifter som behövs för att fastställa var föräldrarna är folkbokförda.

När ska ett informationssamtal genomföras?

Ett informationssamtal ska hållas så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Socialnämnden kan dock vid särskilda skäl erbjuda ett informationssamtal vid en senare tidpunkt.

Ska informationssamtalet ske gemensamt eller enskilt?

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt, men om det finns särskilda skäl kan socialnämnden istället erbjuda föräldrarna att detta sker enskilt. Föräldrarna kan också begära att samtalet ska ske enskilt varpå socialnämnden då ska erbjuda föräldrarna ett enskilt samtal. I vissa fall bör socialnämnden från start erbjuda individuella samtal om det framkommer vid kontakter att en av föräldrarna blivit utsatt för våld eller andra övergrepp av den andra föräldern.

Informationssamtal – samtalsintyg

Enligt den nya ordningen med informationssamtal innan tingsrätternas handläggning av mål om vårdnad, boende eller umgänge är det viktigt att domstolen på

ett effektivt sätt kan kontrollera att kravet på deltagande i informationssamtal är uppfyllt. Socialnämnden ska därför utfärda ett intyg för föräldrar som har deltagit i informationssamtal på familjerätten. Ett sådant intyg ska utfärdas när båda eller någon av föräldrarna har deltagit i informationssamtal. För att fylla sin funktion bör intyget, förutom uppgifter om föräldrarna, innehålla uppgifter om vem eller vilka som deltagit och när samtalet ägde rum.

För att begära informationssamtal kontakta familjerätten under telefontiden tis-fre 08.30-09.30 via Kontaktcenter i Ale kommun.

Kontakt

Familjerätten

(nås via Kontaktcenter)

Telefontid till Familjerätten är tisdag-fredag kl 08.30­–09.30

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00

Öppettider:
Måndag-fredag
kl 8.00­–16.30

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den