Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bo i Ale

Samhället måste vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Hus, vägar, bilar, skolor, vårdcentraler och andra lokaler med vårdverksamhet, arbetsplatser och liknande ska vara tillgängliga. (artikel 9, tillgänglighet)

Information och service ska vara tillgänglig och de som ger service till allmänheten ska tänka på att den också är tillgänglig för personer med olika slags funktionsnedsättning. (artikel 9, tillgänglighet)

Hus som är till för alla ska ha lättläst information och information i punktskrift. (artikel 9, tillgänglighet)

Personer med funktionsnedsättning ska kunna välja var de vill bo och vem eller vilka de vill leva med. De ska inte vara tvungna att bo i särskilda bostäder. (artikel 19, rätt att leva ett eget liv och vara med i samhället)

Personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig på det sätt de vill och när de vill. (artikel 20, personlig rörlighet)

Det ska finnas bra hjälpmedel och stöd och service, till ett pris som personerna kan betala. Det ska finnas utbildning i att röra sig för personer med funktionsnedsättning och deras personal. (artikel 20)

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:

f) Ale kommun ska säkerställa tillgängligheten för alla medborgare och funktionshinderaspekten ska finnas med från början vid all fysisk planering.
g) Befintliga lokaler ska anpassas i enlighet med Västra Götalandsregionens "Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet".
h) Ale kommun ska vid nybyggnad av offentliga lokaler se till att miljön görs tillgänglig och är användbar för alla.
i) Ale kommun ska verka för att kollektivtrafiken ska vara anpassad för alla människor. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska utgå från ett helhetsperspektiv.
j) Ale kommun ska verka för att personer som har rätt till färdtjänst reser på lika villkor inom hela Västtrafiks trafikområde.

Effektmål för planperioden:
  • Ale kommun ska ha tillgängliga möteslokaler med bland annat hörslinga i varje tätort.
  • Ale kommuns offentliga lokaler ska vara dokumenterade i Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.
  • Ale kommuns lokaler ska ha bra tillgänglighet också vintertid.
  • I översikts- och detaljplanearbetet ska samtal med remissinstans ske minst en gång om året (till exempel kan man bjuda in Rådet för Funktionshinderfrågor till handläggargruppen för samhällsutveckling (HSU).
  • Tillgängligheten ska följas upp årligen för att se hur lokaler dit allmänheten har tillträde till och allmänna platser, återvinningsstationer och busshållplatser fungerar för människor med funktionsnedsättning.
  • Information om kraven på tillgänglighet utifrån Plan- och bygglagen och riktlinjer för tillgänglighet ska ges tidigt i bygglovsprocessen.
  • Alla nya gång- och cykelvägar ska vara tillgänglighetsanpassade.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04