Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Inflytande i Ale

Alla människor är lika inför och enligt lagen och utan någon diskriminering berättigade till lika skydd och lika förmåner enligt lagen. Människor får inte diskrimineras på grund av funktionsnedsättning och anpassningar i samhället ska göras så att de kan leva som andra. (artikel 5, jämlikhet och icke-diskriminering)

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning utsätts ofta för dubbel diskriminering. Kommunens verksamheter ska därför vidta åtgärder för att säkerställa att de får alla mänskliga rättigheter. (artikel 6, kvinnor med funktionsnedsättning)

Barn med funktionsnedsättningar ska få samma rättigheter som andra barn och ska fritt kunna uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. De ska få stöd i att göra det och man ska tänka på deras ålder när man lyssnar på vad de säger. (artikel 7, barn med funktionsnedsättning)

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt ut delta på alla områden. Det måste vara möjligt för alla att få tillgång till byggnader, till transporter, till information och kommunikation och till alla tjänster som är tillgängliga för allmänheten. (artikel 9, tillgänglighet)

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sitt privatliv precis som andra. (artikel 17, skydd för den personliga integriteten)

Personer med funktionsnedsättning kan flytta, själva välja var de ska bo och var de ska vara medborgare. (artikel 18, rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap)

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att säga och tycka vad de vill. Information från samhället ska finnas som teckenspråk, i punktskrift, som stor stil, inläst på ljudfil eller på andra sätt som personer med funktionsnedsättning själva har valt. (artikel 21, yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information)

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med i politiken på samma sätt som andra. (artikel 29, deltagande i det politiska och offentliga livet)

Ale kommuns funktionshinderpolitiska inriktningsmål:

a) Ale Kommun ska skaffa sig förutsättningar att snabbt och utan extra kostnader för individen kunna ge personer med funktionsnedsättning information som är avsedd för allmänheten i tillgängligt format och teknologianpassad för olika funktionsnedsättningar.
b) Ale kommuns webbplatser ska vara tillgängliga för alla.
c) Ale Kommun ska se till att vallokaler, valanordningar och valmaterial är ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att använda.

Effektmål för planperioden:
  • De informationsansvariga i varje nämnd ska ha kunskap om var man kan beställa tillgänglig information som till exempel punktskrift eller Daisy.
  • Nämndens webbplatser ska uppfylla den standard som gäller för tillgänglighet på webben enligt W3C och WAI för att möjliggöra för människor med funktionsnedsättning att uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-04