Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vilket stöd kan man få?

Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och ha möjlighet att leva som andra.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. LSS är en så kallad "pluslag" vilket innebär att LSS inte tar över annan lagstiftning som socialtjänstlag, hälso-och sjukvårdslag, färdtjänstlag, skollag med flera.

Vilka omfattas av LSS?

Rätt till insatser har personer

 • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen  ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Om det orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet kan det innebära ett behov av stöd eller service.

De som inte omfattas av LSS kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats.

Vilket stöd och service kan beviljas?

De insatser som kan beviljas är:

 • biträde av personlig assistent
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet

Du ansöker om stöd och service enligt LSS på Biståndsenheten. Blanketter hittar du under "Ansökan och blanketter".

Biståndsenheten utreder och beslutar

På Biståndsenheten arbetar socialsekreterare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter hjälpbehovet samt om du tillhör personkretsen. Om du till exempel har assistansersättning eller vårdbidrag från Försäkringskassan så kan det påverkas av att du beviljas en insats via LSS.

Att nyttja insatser via LSS är kostnadsfritt med undantag från maten på korttidsvistelse samt hyran man betalar när man bor i särskilt boende eller annan särskilt anpassad bostad.

Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Så här ansöker du om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig.

Kontakta socialsekreterare på Biståndsenheten om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Du kan också skicka en skriftlig ansökan till Biståndsenheten. Blanketter hittar du under "Ansökan och blanketter" i menyn. Du kan även ansöka via våra e-tjänster.

Utredning

Efter ansökan gör socialsekreteraren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din socialsekreterare på Biståndsenheten. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga.

Kontakt

Biståndsenheten

 

Du når biståndsenhetens socialsekreterare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den