Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förmyndare, barn under 18 år

Föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn är i de flesta fall också förmyndare. En förmyndare förvaltar barnets tillgångar och ska redovisa till överförmyndarnämnden om barnet har stora tillgångar eller fast egendom.

Vad är en förmyndare?

Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Det är normalt föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sitt barns personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Huvudregeln är att föräldrarna ska sörja för och bekosta barnets dagliga behov (försörjningsplikt). Men i det fall barnet har egna tillgångar som barnet fått exempelvis genom arv och föräldern inte själv har ekonomiska resurser, så får barnets tillgångar tas i anspråk för inköp av cykel, dator, moped eller dylikt till barnet. De tillgångar därutöver som inte används till barnet ska placeras på bank eller motsvarande i barnets namn.

Förmyndaren får alltså inte sammanblanda sin egen eller annans ekonomi med barnets, t.ex. genom att sätta in barnets medel på konto i sitt eget namn. Föräldrar får heller inte ge bort barnets tillgångar till exempelvis ett syskon för att utjämna en eventuell orättvisa mellan barnen.

Som huvudregel gäller att föräldrarna fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet. I vissa fall kan dock föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar övergå till särskild förvaltning. Föräldrarna måste då bland annat redovisa barnets tillgångar till överförmyndarenheten.

Förmyndare ska också få överförmyndarnämndens godkännande vid vissa rättshandlingar, till exempel vid mottagande av gåvor, lån eller köp och försäljning av fastigheter. I särskilda fall kan överförmyndaren kräva redovisning även om tillgångarna är mindre än åtta basbelopp.

Föräldrarnas/förmyndarnas uppgift är att sörja för den omyndiges bästa och bevaka dennes rättigheter. Förmyndaren ska också förvalta egendomen och se till att pengarna används till nytta för den omyndige. Från den dag den omyndige fyller 16 år ska förmyndaren höra dennes åsikt i viktiga beslut.

Som förmyndare är du enligt lag skyldig att meddela till överförmyndaren om barnets pengar överstiger 8 prisbasbelopp (378 400 kronor 2020)

God man vid motstridiga intressen

Överförmyndaren ska förordna god man för en underårig då den underåriges förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i oskiftat dödsbo. Detta kan till exempel vara fallet då både den omyndige och dennes förälder/föräldrar ärver samma person och således är dödsbodelägare i samma dödso. 

Gode mannens uppdrag är då att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredning liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

Överförmyndaren ska också förordna god man när den som har förmyndare ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång, men inte kan företrädas av förmyndaren. Detta innebär att god man ska förordnas då till exempel föräldrar vill ge bort en fastighet i gåva till sitt underåriga barn.

God man i förmyndares ställe

God man kan förordnas för en underårig vid specifika tillfällen då förmyndaren/förmyndarna är förhindrade att utöva sitt uppdrag. Såsom exempel kan nämnas föräldrars sjukdom eller längre fängelsevistelse. God man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken förordnas även för utländska barn som kommer till Sverige utan medföljande föräldrar, men som har uppehållstillstånd.

Uppdraget innebär att företräda barnet i alla frågor som rör dennes tillgångar och angelägenheter kring dessa. Det betyder inte med automatik att gode mannen ska omhänderta barnets egendom. Det ingår dock inte i uppdraget att företräda barnet i personliga angelägenheter som inte kan hänföras till barnets ekonomi.

Medförmyndare

Om en förälder till exempel inte klarar av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter, kan en medförmyndare förordnas. Ofta räcker det dock att föräldrarna får stöd på annat sätt, till exempel genom ett ombud. Att förordna en medförmyndare är ett mindre ingripande alternativ än att entlediga en förmyndare och utse en ny. Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare avgörs av tingsrätten i den ort där barnet bor.

En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som kan hänföras till den omyndiges ekonomi som till exempel att förvalta tillgångar, bevaka den omyndiges intressen vid ingående av avtal om vara eller tjänst och så vidare.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den