Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förvaltare

En förvaltare kan behövas i vissa fall när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det kan till exempel vara när en person inte kan hantera sin ekonomi eller saknar insikt i sin svåra situation och därför riskerar att fara illa, bli utnyttjad eller vräkt från sin bostad.

Om det inte är tillräckligt att anordna godmanskap kan tingsrätten istället besluta om förvaltarskap. Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltarskap inte är frivilligt och att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder. Förvaltarskapet innebär att den hjälpbehövande (huvudmannen) förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Omfattningen av förvaltarskapet kan begränsas och anpassas till behovet i varje enskilt fall.

Vad gör en förvaltare?

En förvaltares uppdrag skiljer sig inte från en god mans uppdrag och kan bestå av en eller flera av nedanstående delar.

 • Bevaka rätt: Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom: Ställföreträdaren sköter den ekonomiska ekonomiska förvaltningen, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till huvudmannen.
 • Sörja för person: Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

Förvaltarens uppdrag är avgränsat till dessa delar. En förvaltare ska inte ta en aktiv roll i huvudmannens dagliga liv och ska exempelvis inte hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, sätta upp gardiner, skruva ihop möbler, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden.

Om huvudmannen behöver hjälp med dessa saker ska en förvaltare se till att hen får stöd av exempelvis anhöriga, boendepersonal, hemtjänst eller en personlig assistent och om det behövs ansöka om de insatser som är nödvändiga för att huvudmannen ska få den hjälp och stöd som hen behöver och har rätt till.

För vem kan det bli aktuellt med förvaltare?

Förutsättningarna för att anordna förvaltarskap är:

 • att den enskilde lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och
 • att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och
 • att den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kan till exempel bli aktuellt då en person inte kan hantera sina tillgångar och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet eller att en person på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att bli lurad och utnyttjad av andra. 

När är det inte aktuellt med förvaltare?

Förvaltarskap får inte anordnas då den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, det vill säga genom insatser från socialtjänsten, fullmakt, godmanskap eller liknande.

Förvaltarskap får heller inte anordnas i syfte att, mot huvudmannens vilja, bestämma om annat boende eller vård för huvudmannen.

Enbart den omständigheten att någon motsätter sig godmanskap är inte grund för att anordna förvaltarskap.

Vad blir konsekvenserna av förvaltarskap?

Förvaltaren bestämmer i frågor som rör egendom eller andra angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren är alltså inte beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder, utan handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Förvaltaren får varje år redogöra för hur hen skött sitt uppdrag i en årsredovisning till överförmyndarnämnden.

Ansökan och anmälan om behov av förvaltare

I regel är det kommunen eller viss sjukvårdspersonal som anmäler att någon är i behov av förvaltare till överförmyndarenheten. Den enskildes närmast anhöriga eller gode man är också behöriga att själva ansöka om förvaltare för den enskilde. Ansökan om förvaltare skickas till tingsrätten för den kommun den enskilde är folkbokförd.

En ansökan eller anmälan ska alltid innehålla ett särskilt läkarintyg (för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken). Se mer på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats. (blankettnummer 76332 2005-12).

Utöver läkarintyg krävs i regel en utförlig dokumentation av den enskildes situation och behov av förvaltare. Dokumentationen kan utgöras av en utförlig social utredning som beskriver den enskildes problematik, yttranden från personer i den enskildes professionella nätverk och anhöriga, utdrag från kronofogden, ekonomiska redogörelser etc.

Om det finns eget förslag på förvaltare är det bra om denne redan i ansökan bekräftar sitt åtagande. Överförmyndarnämnden prövar den föreslagne förvaltarens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten.

Överförmyndarnämnden kan också föreslå förvaltare. Den som förvaltarskapet gäller får därefter ett rättegångsbiträde och ärendet avgörs sedan i tingsrätten.

Ansökan från huvudmannen eller anhöriga skickas till tingsrätten. 

Anmälan från hälso- och sjukvård och socialtjänst skickas till överförmyndarnämnden.

Omprövning av förvaltarskap

Överförmyndarnämnden är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap för att avgöra om förvaltarskapet ska kvarstå. I vissa fall kan förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltarskapet bör upphöra helt eller ersättas med ett godmanskap, medan det i andra fall är nödvändigt att förvaltarskapet kvarstår. Tingsrätten beslutar om upphörande av förvaltarskap.

Vad kostar det?

En förvaltare har rätt till skäligt arvode. Det går inte att på förhand fastställa hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

 • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
 • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
 • Antalet insatser under året.
 • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen (den som har förvaltare) betalar arvodet till sin ställföreträdare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Ale kommun arvodet till förvaltaren. Ale kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

 • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
 • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.

I de fall huvudmannen själv ska betala arvodet finns många gånger möjlighet att hos Försäkringskassan ansöka om merkostnadsersättning, som då täcker kostnaden för arvodet.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den