Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

God man

Personer som på grund av sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning eller liknande inte klarar att tillvarata sina intressen, och inte heller kan få hjälp på annat sätt, kan få hjälp av en god man.

Godmanskap är frivilligt när man förstår vad saken gäller och bygger på ett samarbete mellan den hjälpbehövande och den gode mannen. En god man kallas ibland också för ställföreträdare och den som behöver och får hjälp kallas huvudman.

En god man ska vanligtvis inte göra saker för huvudmannen som denne inte samtycker till. När det gäller vardagsbestyr såsom att betala räkningar behöver den gode mannen inte fråga huvudmannen om ett särskilt samtycke för detta.

Om huvudmannen själv inte kan uttrycka sin vilja kan det i vissa fall vara lämpligt att den gode mannen först diskuterar frågor som uppkommer med anhöriga. Men den gode mannen har i slutändan bara skyldigheter gentemot sin huvudman och beslutar självständigt i frågor som rör personen.

Vad gör en god man?

En god mans uppdrag kan variera beroende på hur hjälpbehovet ser ut och kan bestå av en eller flera av nedanstående delar.

 • Bevaka rätt: Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom: Ställföreträdaren hjälper till med framför allt ekonomisk förvaltning, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till huvudmannen.
 • Sörja för person: Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

Gode mannens uppdrag är avgränsat till dessa delar och innbär att gode mannen är en form av intressebevakare för sin huvudman. En god man ska inte ta en aktiv roll i huvudmannens dagliga liv och ska exempelvis inte hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, sätta upp gardiner, skruva ihop möbler, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden.

Om huvudmannen behöver hjälp med dessa saker ska en god man se till att hen får stöd av exempelvis anhöriga, boendepersonal, hemtjänst eller en personlig assistent och om det behövs ansöka om de insatser som är nödvändiga för att huvudmannen ska få den hjälp och stöd som hen behöver och har rätt till.

En god man kan också tillsättas för en enstaka uppgift till exempel:

 • Avveckla en lägenhet.
 • Fastighetsförsäljning.
 • Bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Vad kostar det att ha god man?

En god man har rätt till skäligt arvode. Det går inte att på förhand säga exakt hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

 • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
 • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
 • Antalet insatser under året.
 • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen (den hjälpbehövande) betalar arvodet till sin ställföreträdare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet.

 • Huvudmannen betalar vanligtvis arvodet om hens skattepliktiga bruttinkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp.
 • Huvudmannen betalar vanligtvis arvodet om hens tillgångar överstiger två prisbasbelopp.
 • I övriga fall betalar Ale kommun arvodet.

För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor.

I de fall huvudmannen själv betalar arvodet finns många gånger möjlighet att hos Försäkringskassan ansöka om merkostnadsersättning som då täcker arvodeskostnaden. Hänsyn till kostnaden tas också vid bland annat kommunens beräkning av omsorgsavgifter och för kronofogdens beräkning vid utmätning och skuldsanering.

Hur får jag en god man?

Du själv eller dina närmaste anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten som är den myndighet som beslutar om godmanskap. Blankett för egen ansökan Pdf, 125 kB. och blankett för ansökan från anhörig Pdf, 91 kB. hittar du här.

Sjukvård och socialtjänst är skyldiga att anmäla behov av god man om de anser att det behövs. Anmälan Pdf, 146 kB. skickas till överförmyndarnämnden.


Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den