Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Det är i normala fall föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet fram till myndighetsdagen.

En förälder är både förmyndare och vårdnadshavare

En förälder till omyndiga barn är normalt sett både förmyndare och vårdnadshavare. I egenskap av förmyndare ansvarar man för förvaltningen av barnets ekonomiska tillgångar och företräder barnet i ekonomiska frågor. Att vara vårdnadshavare däremot innebär ett ansvar för ”allt annat”, som till exempel att barnet mår bra, att det utvecklas och får utbildning med mera. Det är viktigt att skilja på dessa båda begrepp.

När ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, eller om de i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Ytterligare en situation är om båda föräldrarna (eller den ena föräldern om denne är ensam vårdnadshavare) är ”varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden”. Med detta menas att föräldern under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Hindret kan till exempel bero på att föräldern försvunnit eller blivit allvarlig sjuk och sjukdomen inte bara är tillfällig.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd. Om förordnandet beror på att föräldern/föräldrarna har misskött sig, innebär förordnandet även att föräldrarna fråntas sitt vårdnadshavarskap. Föräldrarna har i dessa fall alltså inte längre rätt att besluta om några angelägenheter som rör barnet, till exempel vilken skola barnet ska gå i.

Vad innebär det att vara särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir automatiskt (om inte tingsrätten bestämmer något annat) också barnets förmyndare Länk till annan webbplats., vilket medför en skyldighet att ta hand om alla ekonomiska frågor rörande barnet. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare består alltså av två delar: dels vårdnadshavarskapet, dels förmynderskapet. En bättre, men lite otymplig, benämning vore därför ”särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare”.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren på samma sätt som gode män och förvaltare. Detta innebär att den särskilt förordnade vårdnadshavaren varje år (före den 1 mars) ska lämna in en årsräkning som visar den omyndiges tillgångar och skulder vid förra årets början och slut samt den omyndiges inkomster och utgifter under året. Anledningen till att man måste redovisa till överförmyndaren är att uppdraget, som beskrivits, också omfattar förmynderskapet och därmed den omyndiges ekonomi.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 30 00

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 30 00

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den