Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Enskilda vägar inom detaljplanelagt område kan bli kommunala

detaljplan

Detaljplanekarta

Ale är en expansiv kommun. Utbyggnaden av E45 och fem nya pendeltågsstationer har skapat nya förutsättningar för tillväxt och utveckling. År 2018 har invånarantalet i Ale kommun överstigit 30 000 invånare.


Orter i den tidigare jordbruksbygden omvandlas allt snabbare till
storstadsförorter och den stora inflyttningen leder bland annat till mer trafik.

Denna volymökning är en av de utmaningar som vägnätet i Ale kommun står inför. I en snabbt föränderlig kommun som Ale är det särskilt angeläget att vägförvaltningen är ändamålsenlig, där respektive väg skall skötas av den bäst lämpade aktören.

Ansvar för vägnätet

Ansvaret för vägnätet i kommunen delas av stat, kommun och enskilda väghållare. En princip för kommunalt väghållaransvar har tagits fram gemensamt av Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Riksförbundet enskilda vägar (REV) som uttrycker att: ”Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det övergripande statliga vägnätet. Ju mer stadslik miljö, desto starkare argument för ett kommunalt huvudmannaskap.” Väghållaransvaret regleras genom huvudmannaskap i detaljplan, vilket beskriver om kommunen ansvarar för allmän platsmark eller inte. I de fall kommunen inte är huvudman ansvarar antingen staten eller enskilda väghållare (vägföreningar, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar) för allmän plats. De områden som är allmän platsmark i detaljplan är ytor som är avsedda för allmänt ändamål såsom park- och naturmark, vägar och allmänna anläggningar. 

Enskild väghållning

Enskild väghållning är bäst anpassad för en avgränsad geografi, där medlemmar med goda kunskaper om de lokala förhållandena aktivt engagerar sig i drift och underhåll av gator och vägar – inte sällan ideellt. Emellertid tenderar allt färre medlemmar att vilja bli engagerade i föreningarna och många nyinflyttade är inte heller insatta i hur enskild vägförvaltning fungerar. Samtidigt skärps hela tiden kraven på trafiksäkerhet och tillgänglighet, vilket ställer allt större krav på väghållarens kompetens och resurser.

Politisk process om kommunens ansvar

För att möta de samlade utmaningarna pågår idag en politisk process i Ale om att kommunen eventuellt bör ta ett större ansvar för vägarna inom kommunens större tätorter. Detta skulle innebära att större delen av vägnätet inom detaljplanerat område inte längre kommer att förvaltas i enskild regi, av samfälligheter, utan tas över av kommunen och sedan finansieras via skattekronan. Att ta över enskilda gator och vägar i tätorterna är en lång process. Av nödvändighet måste arbetet ske stegvis. Som förslag i den politiska diskussionen föreslås det att kommunen ansvarar för all allmän platsmark i anslutning till kommunens större tätorter inom en 10 års period. I ett första skede föreslås det att tätorterna Älvängen och Nödinge skall prioriteras.

Innebörden av ett kommunalt övertagande

Ett kommunalt övertagande kräver att en väg uppfyller vissa grundläggande standardkrav för att kunna ingå i det kommunala vägnätet. En bedömning av tätorternas upprustningsbehov kommer därför att ske i dialog mellan kommunen och den enskilda väghållaren. Hur upprustningskostnaden kommer att fördelas mellan kommunen och den enskilda väghållaren är uppe för politisk diskussion. Ett övertagande medför en mer enhetlig standard av kommunens vägnät inom kommunens tätorter. Övertagandet skulle också medföra att de fastigheter som bor inom övertagandeområdet inte längre kommer att behöva betala vägföreningsavgifter när förändringen är genomförd. 

Vad är allmän plats?

I PBL definieras allmän platsmark som ett område som är allmänt tillgängligt och avsett för gemensamma behov. Allmänheten ska ur detaljplanens uppdelning av allmän platsmark och enskild kvartersmark kunna utläsa vilken miljö detaljplanen garanterar och huvudmannen för allmän platsmark kunna beräkna kostnader för anläggning och drift, det vill säga om marken ska ha en specifik utformning eller enligt seden på plats. Användningen av allmän platsmark får inte begränsas eller stängslas in utan ska vara tillgänglig för alla under dygnets alla timmar.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den