Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vägarbeten och trafikinformation

Här uppdaterar vi löpande om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken i Ale. Under relaterad information hittar du även länkar till exempelvis Trafikverket och Västtrafik för att kunna få koll på deras trafikstörningar.


Vägarbete på Byvägen i Bohus

Från och med den 28 september kommer återställning av vägen att påbörjas på Byvägen. Förhoppningsvis är arbetet klart tills den 16 oktober.

Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet under perioden. För att underlätta kommer vi öppna upp så att man även kan köra via Klorvägen. Räddningsfordon kommer alltid kunna ta sig förbi. Under själva asfalteringen kommer trafikvakter reglera trafikflödet. 

Asfaltering av Byvägen

Här kommer asfalteringen att ske.

Vägarbete i Bohus

Skårdalsvägen i Bohus kommer vara avstängd för genomfart den 21-23 september pga. VA-arbete. Man kommer sätta upp informationstavlor samt hänvisningspilar så man får köra via

Hellsfjällsliden om man kommer söder ifrån och Sörgårdsvägen om man kommer norr ifrån.

Avstängd väg i Bohus

Avstängd väg i Bohus

Vägarbete vid Resecentrum i Älvängen

Det kommer att ske ett arbete kring Resecentrum i Älvängen med start månadsskiftet september/oktober. Det kommer innebära att man kommer stänga av halva pendelparkeringen utanför Beijers Bygg, samt att man kommer stänga av rundslingan vid parkeringen på denna norra sidan av Resecentrum så att man får köra igenom parkeringsplatserna om man skall köra runt.

Arbetet beräknas pågå året ut. Det skall grävas ner nya ledningar och man kommer göra en stor tryckning, samt att man kommer bygga ett nytt pumphus på grönytan intill pendelparkeringen.

Det kommer inte påverka resenärerna utan att man kommer märka att det är folk som arbetar på plats.

Vägarbete Resecentrum i Älvängen

Vägarbete Resecentrum i Älvängen

VA-arbete på Åkergränd och Ängsgränd i Bohus

Kommunenes VA-enhet kommer senast nästa vecka påbörja ett arbete på Åkergränd och Ängsgränd i Bohus.

Vägarna kommer att grävas upp helt på grund av att man ska byta vatten- och avloppsledningar. Följden blir att man inte kommer kunna bruka den befintliga vägen. Det kommer istället att byggas en tillfällig, väg varifrån man når båda vägarna, oavsett vilken som är uppgrävd.

Detta jobbet kommer som längst pågå resten av året. Förhoppningsvis är det klart något tidigare än så.

Frågor besvaras av kommunens VA-enhet. De nås via våran växel på 0303-70 30 00.

Karta som visar var arbetet i Bohus kommer att ske.

Här kommer vägarbetet att ske.

Vattenledningsarbete på Göteborgsvägen i Älvängen

På Göteborgsvägen i Älvängen så kommer VA-enheten gräva upp halva körbanan för att lägga en ny vattenledning. Detta kommer att ske från vändplats längst söder ut fram till rondellen vid Tolleredsvägen.

Man kommer att kunna ta sig förbi hela tiden men det kommer att vara begränsad framkomlighet. En önskan är att man inte parkerar sina bilar på Göteborgsvägen och hindrar arbetet.

Arbetet kommer starta 13 augusti och pågå till 28 februari 2021.

Frågor kring detta hänvisas till Infrastruktursavdelningen eller VA-enheten.

Här kommer arbetet med utbyte av vattenledningar att ske.

På kartan finns markerat var vattenledningsarbetet kommer att ske.

Rivning av Grönsakshuset i Nödinge

Vecka 26 startar instängning av området runt Grönsakshuset vid Ale Torg i Nödinge. Vi ber därför allmänheten att inte parkera inom området från och med den 22 juni.

Rivningsarbetet kommer att börja den 29 juni och pågå under 4-5 veckors tid. Gång -och cykelvägen förbi området kommer hela tiden att vara tillgänglig om än i något smalare utförande.

Större VA-arbete i Älvängen

I Älvängen kommer VA-enheten påbörja ett stort arbete på måndag 30 mars med start på Brattåsvägen. Vägen kommer vara helt avstängd från Hövägen upp till första huset på höger sida.

Sedan kommer arbetet att fortlöpa i hela området som visas på kartan här nedan. Man kommer att förflytta sig allt eftersom man blir klara.

Det kommer vara avstängda vägar från olika håll löpande. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp så att man ser vart man kan köra.

Arbetet kommer att pågå fram till våren/sommaren 2021.

Frågor kring detta kan besvaras av VA-enheten. De nås på 0303-70 30 00.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Här kommer VA-arbetet att pågå.

Kronovägen med tillhörande gång- och cykelväg öppnas för allmän trafik

I samband med att BoKloks kunder flyttar in i det nya bostadsområdet Hustomten öppnas Kronovägen (rödmarkerad i bilden) samt gång- och cykelvägen längs hela sträckan (gul+röd markering) för allmän trafik. Öppnandet av både väg och gång- och cykelbana sker måndag 28 oktober kl.07:00. Veidekkes byggtrafik kommer att fortsätta längs hela sträckan fram till år 2021, dock enbart via Kronovägens infart från Starrkärrsvägen.

Kartan visar avstängningen som startar vid korsningen Bandyvägen/ och slutar vid korsningen Bandyvägen/

Denna sträcka kommer åter vara tillgänglig för bilister, cyklister samt fotgängare.

Avstängning av Tingsvägen

Tingsvägen i Älvängen kommer att stängas för genomfart med start den 1 oktober. Detta jobb kommer att pågå fram till och med 1 november 2021.

För att kunna ta sig till och från Änggatan får man köra via Kapellvägen.

Avstängningen beror på att Alebyggen ska bygga lägenhetshus på platsen.

Avstängning Tingsvägen

Här kommer det vara avstängt.

Utbyte av belysning i kommunen

Ale kommun håller på att byta belysning och kabel i olika områden.

Stolphöjden på lokalgator samt gång- och cykelbanor kommer att bli sex meter och armaturen kommer att vara LED. Placering av de nya stolparna kommer på de flesta ställen bli på samma sida av gatan som de befintliga stolparna sitter idag.

Om du önskar mer information så kontakta Christian Rönkkö , Ale kommun. Han nås på 0303-70 30 00 eller christian.ronkko@ale.se

Text

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-25