Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rapenskårs lövskogar

Stigen slingrar sig fram längs Grönån och in i den trolska gammelskogen Om våren kläs marken i vitt och blått då sipporna sträcker sig mot solen. Här råder lugnet. Det gröna lugnet.

Rapenskårs lövskog

Rapenskårs lövskog

Den lilla bron vid parkeringen utgör en vacker startpunkt för vandringen. Grönån som flyter under bron byter här karaktär. Från en stilla å - hemvist för bland annat bäver - till ett fall med strömmande vatten. Här startar också stigen som leder in i Rapenskårs lövskogar. Till en början brusar ån högljutt, men efter några hundra meter lugnar vattenmassorna sig. Precis samma sak händer de besökare som vistas på denna magiska plats. Efter några minuter känns ett stressigt vardagsliv långt borta. Istället infinner sig ett lugn och en nyfikenhet på vad som kan dölja sig längre fram på stigen. Vandringen blir till en spännande upptäcktsfärd bland den blomsterrika ädellövskogens växter och djur. Undervegetationens skira grönska och åns stilla porlandet kan ingen undgå att påverkas av.

Stigen är smal och terrängen ibland otillgänglig med omkullvälta träd och mossbeklädda stenar. Men det orörda i naturen är ju också dess skönhet! Spänningen stiger när man hör ormvråkens gälla skri men inte kan lokalisera dess siluett bland trädens spretiga grenverk. Artrikedomen i området är stor, med ett flertal hotade och sällsynta arter. Största delen av området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grönån är en gynnsam lek- och uppväxtmiljö för grönålax, öring och havsnejonögalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Strömstare och forsärla trivs också vid den grunda, steniga ån. Bredvid stigen kan man se små desmeknoppar och stora nässel- och hässleklockor. Ett stort antal av de svenska trädslagen finns representerade bland annat  al, asp, alm, ek, ask och även lind som är ett av de mindre vanliga träden i landet. Om våren kläs marken i vitt och blått då sipporna sträcker sig mot solen för att sedan ersätts av doftande liljekonvalj. Längre upp i sluttningen växer ovanliga arter såsom vårärt, orkidén tvåbladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, underviollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ormbärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, trolldruva,  storramslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och blodnäva. Den fuktiga och skuggiga miljön under lövkronorna gynnar ett flertal ovanliga mossor och lavar. Här finns också riklig tillgång på död ved. I denna miljö trivs känsliga lavar som mussellav och blek kraterlav. Förutom de vanligt förekommande fågelarterna kan en uppmärksam besökare se stenknäcklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bivråk, mindre hackspettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och nötkråka. Andra djur som rör sig i området är älg, rådjur, grävling och räv.

En gammal stensatt väg slingrar sig uppför den branta sluttningen mot torplämningen Unnerås. Där vittnar gamla åkrar, husgrund, jordkällare och en linbråtegrop om tidigare boenden. Torpet var bebott en bit in på 1900-talet. På åkermarken intill torpruinen lär den sista skörden ha tagits år 1938. Flera små inägor och gärdsgårdar finns också att upptäcka i landskapet. Alldeles norr om reservatsgränsen finns ytterligare en torplämning omgiven av åkerlappar(fornåkrar). Av gården Mökhult, som var bebodd fram till år 1942, återstår bara ruiner. Strax bortanför stigen finns några andra intressanta besöksmål. Till exempel finns ett bergstup med överhäng som gett upphov till flera skrönor. Det kallas "Danskestallet" och enligt en av sägnerna har danskarna låtit sina hästar vila i skydd av klippan under ett av de många gränskrigen i forna tider.

Glöm inte att placera en pinne mot "stötteberget" några hundra meter in i reservatet. Det är en gammal tradition som skyddar dig mot olyckor!

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det blir en ganska lång promenad från busshållplatsen till reservatet. Ta buss 434 till hållplats "Rapenskårsvägen" följ landsvägen uppför cirka ca 50m, tag av vänster på Rapenskårsvägen och följ den ca 1,8 km, tag av vänster över en bro och du är framme vid reservatet.

Bil: Följ översiktskartan och parkera vid "P". Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn. Efter ytterligare 4 km sväng vänster mot Rapenskår, fortsätt 1,8 km fram till parkeringen vid en bro.

Tillgänglighet

Terrängen i området är varierande. Stigen ej lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Intressanta djur och växter i området

Däggdjur: Älg, rådjur, grävling och räv.
Fåglar: Stenknäck, mindre hackspett, forsärla och strömstare.
Fiskar: Havsöring, grönålax och havsnejonöga.
Svampar: Lindskål
Träd: Al, asp, lind, alm, ask, ek, hassel.
Växter: Vårärt, tvåblad, underviol, ormbär, blåsippa, bäckbräsma, desmeknopp, murgröna, storrams, lundskafting, bergjohannesört, trollsmultron och långsvingel.
Lavar: Bårdlav, traslav, blek kraterlav, mussellav och grynig lundlav.
Mossor: Fällmossa, stor bandmossa, platt fjädermossa, västlig husmossa, kalkkrusmossa och grov fjädermossa.

  1. ÖversiktskartaPDF
  2. DetaljkartaPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.