Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag och föreningar

Om ni har en förening som sysslar med kulturell verksamhet så kan det finnas möjlighet att få ekonomiskt stöd från Kultur- och fritidsnämnden. Ni kan även få hjälp med hur ni skall gå tillväga om ni funderar på att starta en ny förening.

Foto: Alexa / Pixabay

Vill ni starta en ny förening? 

 1. Läs mer om hur ni kan starta en förening.

Är ni en förening som håller på med kulturverksamhet på något sätt?

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ekonomiska bidrag till ideella kulturföreningar med verksamhet i Ale kommun. För att kunna få stöd måste föreningen uppfylla de allmänna kulturföreningsvillkoren samt de specifika villkoren för sökt stöd.

 • Projekt- och arrangemangsstöd
 • Verksamhetsbidrag till offentlig kulturverksamhet
 • Bidrag till kulturarvsföreningar
 • Anläggningsbidrag
 • Investeringsbidrag

Förutom de ekonomiska bidragen kan kultur- och fritidsförvaltningen besluta om subventionerade lokaler och ge råd i olika föreningsfrågor, som till exempel hur ni startar en förening eller vilka stöd som finns att söka för er förening. Kultur- och fritidsförvaltningen kan även vara en samarbetspart i enstaka arrangemang om förvaltningen finner detta relevant och vidgande av befintlig verksamhet.

Undrar du vad vi menar med orden i Riktlinjer för Kulturstöd?

I riktlinjerna för kulturstöd finns många ord som till exempel tillgänglighet, ekologisk hållbarhet, mångfald och balanserad budget. Här finns en förklaring på vad vi menar med dessa ord.

 1. Ord- och begreppsförklaring till Riktlinjer för kulturstödPDF

Projekt- och arrangemangsstöd

Skall sökas senast 3 månader innan projektets start.

Projekt- och arrangemangsstödet kan sökas av bidragsberättigad kulturförening och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär.

Ett kulturarrangemang kan exempelvis vara en konsert, guidning, utställning, festival eller liknande som är öppet för allmänheten. Ett kulturprojekt kan exempelvis vara ett digitaliseringsprojekt, föreställningsproduktion, jämställdhetsprojekt, filmproduktion etc. - dvs konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Ale kommuns invånare. Stödet kan inte sökas för ordinarie verksamhet.

 1. Inloggning till din sida för att söka projekt- och arrangemangsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetsbidrag till offentlig kulturverksamhet

Skall sökas senast 1 oktober.

En bidragsberättigad kulturförening kan ansöka om ettårigt verksamhetsbidrag för kontinuerlig offentlig kulturverksamhet. (För enstaka arrangemang kan ni söka projekt- och arrangemangsstödet)

 1. Inloggning till din sida för att söka verksamhetsbidrag till offentlig kulturverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till kulturarvsföreningar

Skall sökas senast 1 oktober.

Bidrag till kulturarvsföreningar kan sökas av bidragsberättigad kulturförening som bedriver regelbunden kulturarvsverksamhet i Ale kommun. Bidraget söks på ett år och syftar till att vårda och tillgängliggöra för Ale kommun relevanta och kulturhistoriskt värdefulla föremål och dokument. Bidraget syftar aven till att verka för att kulturhistoriskt värdefulla, eller i samhällsbilden karaktäristiska, byggnader, anläggningar och miljöer bevaras, vårdas, och tillgängliggörs på bästa sätt.

 1. Inloggning till din sida för att söka bidrag till kulturarvsföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till studieförbund

Skall sökas senast 30 april.

Kultur-och fritidssektorn arbetar för en livskraftig kultur i hela kommunen som skall bidra till att ge alla människor ett gott liv oavsett individuella förutsättningar. Sektorn skall erbjuda kultu­rell mångfald av hög kvalitet, stimulera till aktivt skapande samt vårda och visa kulturarvet. Det ska finnas ett brett utbud av attraktiva och dynamiska mötesplatser. Sektorn ska ha en samordnande funktion och ska också stärka befintliga nätverk och arbeta för att etablera nya nätverk och samarbeten.

För att ett studieförbund ska vara bidragsberättigat i Ale kommun ska den lokala studie­förbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ale kommun.

 1. Inloggning till din sida för att söka investeringsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftsbidrag, bidrag till enskild fritidsanläggning

Skall sökas senast 1 april.

En bidragsberättigad kulturförening kan söka anläggningsbidrag med syfte att hyra ut en föreningsägd lokal för kulturella ändamål, studie- eller annan fortbildningsverksamhet samt övriga sammankomster för föreningar och allmänhet.

Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften under föregående år. Bidragsgrundande är de kostnader som föreningen har för uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, väghållning, vägavgifter, fastighetsskatt och förbrukningsmaterial. Det kan aven gälla smärre reparationer som är nödvändiga för driften av anläggningen. Även driftskostnader för ”Idrottsplatsen Skogen” och liknande anläggningar kan erhålla driftsbidrag efter provning. Underhålls- och reparationsplan upprättas i samarbete mellan föreningen och kommunen i god tid före varje ansökningstillfälle.

 1. Inloggning till din sida för att söka anläggningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsbidrag

Vissa år skjuter Kultur- och fritidsnämnden till extra sökbara medel i form av ett investeringsbidrag. De år dessa pengar finns gäller följande riktlinjer:

Skall sökas senast 1 oktober.

Bidraget syftar till att förbättra situationen för de föreningar som saknar eller har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet. Bidrag kan aven ges till föreningar vars anläggningar är i behov av om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete. Bidrag kan aven betalas ut till större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under innevarande verksamhetsår.
Även föreningsråd, allianser, brukarråd eller liknande har möjlighet att söka investeringsbidrag.

Ansökan om bidrag på mer än 100.000 kr lämnas till Ale kommun senast 1 mars innevarande kalenderår för att nämnden skall kunna prioritera detta i sitt budgetarbete. Bidraget bor komma till användning under det år som beslutet delgivits.

 1. Inloggning till din sida för att söka investeringsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-08 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.