Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vanliga frågor och svar om fritidshem

Här finner du vanliga frågor och svar om fritidshem. Om det är något mer du undrar över vänligen kontakta oss och be att få tala med en handläggare.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Om eleven går i en enskild skola som inte erbjuder fritidshem, ska eleven erbjudas fritidshem av hemkommunen. Eleven erbjuds placering i fritidshem när de placeras vid en skolenhet. De ska erbjudas fritidshemsplacering så nära skolenheten som möjligt.

Fritidshem finns till för barn från förskoleklass till och med vårterminen då barnet fyller 13 år, under den tiden som eleverna går i skolan och under lov.

Vid ansökan till fritidshem kan vårdnadshavare ansöka om plats för barnet när så önskas. 

Placering sker på den skolenhet som barnet går om det inte föreligger synnerliga skäl som påverkar en sådan placering

Ett platserbjudande skickas till vårdnadshavarna ca en till två månader innan placeringens startdatum under förutsättning att ansökan inkommit i god tid innan.

Ale kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan är inkomstrelaterad, vilket innebär att familjen betalar avgift i förhållande till sin inkomst.  Om den gemensamma bruttoinkomsten överstiger 50 340 kr per månad, kommer maxtaxa/högsta avgift att debiteras.  Här kan du läsa mer om maxtaxa.  

För att vi ska kunna beräkna vilken avgift du ska betala ska du anmäla din inkomst. Skulle en inkomstförändring ske under året är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till kommunen. Du kan anmäla din bruttoinkomst via e-tjänst Länk till annan webbplats..

Om du som vårdnadshavare avstår från att lämna din inkomstuppgift, kommer maxtaxa att debiteras. Det är de personer som är folkbokförda i samma bostad som barnet som ska anmäla sina inkomster, oavsett familjerelationer.

Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på den totala inkomsten före skatt för det hushåll/hushållen barnet bor på.

Ja, avgiften gäller under årets alla 12 månader. Det innebär att man betalar även under semester eller annan ledighet. Om du istället vill säga upp platsen under en period måste du söka plats på nytt. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Eller när plats i fritidshem sägs upp över sommaren.

Fritidshemmet håller öppet efter familjernas behov mellan kl. 06.00-18.00.

Fritidshem kan komma att ha begränsade öppettider under semesterperioder. Barn och elever som finns i verksamheten erbjuds då annan placering.

Om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig gäller vistelse upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl 08.00-14.00 måndag till fredag.

Efter utredning kan möjlighet finnas till barnomsorg på kväll eller natt vardagar måndag till torsdag.

Intyg från arbetsgivare, arbetsschema bifogas i ansökan.

Du säger upp plats i fritidshem via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är en hel kalendermånad, från den första till den sista i månaden, efter att uppsägningen inkommit till sektorskontoret. Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Finns det två platsinnehavare (vårdnadshavare) ska båda skriva under uppsägningen respektive skicka in uppsägning vi e-tjänsten.

Delas platsen av två vårdnadshavare ska uppsägningen göras av vårdnadshavare var för sig. Vid barns oanmälda frånvaro kan platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan.  Vid utebliven betalning av avgift och krav har kommunen rätt att avsluta barnets placering.

  1. Uppsägningstiden är en hel kalender månad alltså från den första till den sista i månaden efter att uppsägningen inkommit till sektorkontoret om ej senare datum angivits som sista dag.

Relaterad information

  1. Våra fritidshem

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den