Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansök, byte eller val av skola

Barn i Ale kommun erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress. Här finner du information om hur du gör om du önskar en skolplacering i Ale kommun, om du vill att ditt barn börjar i en annan skola eller om du vill att ditt barn byter skola senare under skolgången.

Vid inflyttning till Ale kommun erbjuds skolplacering i en av Ale kommuns skolor utifrån folkbokföringsadress. Du som vårdnadshavare behöver lämna in ansöka om skolplacering via via Ales e-tjänst för grundskola.
Ansökan kan ske tidigast sex månader innan önskad start.

Ale kommun har två skolbytesperioder under läsåret, en vid höstterminens start och den andra vid vårterminens start. Vårdnadshavare som önskar byta skolenhet för sitt barn inom kommunen eller från en extern fristående skola under pågående termin kan lämna in ansökan skolbyte via Ales e-tjänst för grundskola.

Sektor utbildning hanterar skolbytesansökningar under givna perioder för en likvärdig hantering. Skolbytet sker i mån av plats.

Flyttar du och ditt barn till en annan kommun behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till Ale kommun via Ales e-tjänst för grundskola.

Önskar du som vårdnadshavare låta ditt barn få kvar i skolan i Ale kommun har en elev som börjat i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan ett visst läsår rätt att gå kvar hela läsåret i den anvisade skolan, förutsatt att det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun än Ale kommun har du som vårdnadshavare möjlighet att ansöka om skolplacering i Ale kommun. Skolplacering erbjuds i mån av plats. Läs mer om våra antagningsprinciper längre ner på sidan.

Är du nyanländ i Sverige, är under 19 år eller om du har barn som ska börja i grundskola eller gymnasium? Välkommen att vända dig till Enheten för flerspråkighet där du få en genomgång av kunskapsnivå för att du på bästa sätt ska komma in i skolan.

Har du ett barn som är folkbokförd och innehar en skolplacering i Ale kommun men önskar placering på en kommunal skola i en annan kommun, en fristående skola i Ale kommun eller fristående skola i en annan kommun? Då ansvarar du som vårdnadshavare att ansökan om skolplacering direkt hos den önskade skolan. Det är rektor på den önskade skolan som beslutar om barnet kan tas emot på skolan.

Vid erbjuden skolplacering ska du som vårdnadshavare anmäla detta till Ale kommun via Ales e-tjänst för grundskola.

Du som vårdnadshavare har rätt att önska skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan. Kommunen gör bedömningen utifrån skollagens regler. 

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande urvalskriterier om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser.

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet
  2. Elev som bor inom skolupptagningsområdet och är folkbokförd i kommunen
  3. Relativ närhet
  4. Syskonförtur - Gäller endast årskurs F-3. Barnet har äldre syskon som går på den aktuella skolan det läsåret barnet ska börja. Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress.
  5. Elev boende inom Ale kommun men utanför skolupptagningsområdet, med hänsyn taget till relativ närhet.
  6. Elev boende utanför Ale kommun

Har du ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten 2023?

Du som vårdnadshavare kommer att få ett erbjudande om skolplacering för ditt barn i början av januari 2023.

Barn som är folkbokförda i Ale kommun blir erbjudna en plats i en kommunal skola utifrån sin folkbokföringsadress. Vårdnadshavare har rätt att önska en annan skola än den som blivit erbjuden och barnet kan erbjudas plats i den önskade skolan förutsatt att det finns plats i den skolan.

Om antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan utifrån beslutade urvalskriterier.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den