Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bedömning och betyg

I grundskolan ges betyg i årskurs 6-9. I årskurs 6-8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. 

Eleverna ska få betyg i alla ämnen som eleven fått undervisning i. 

Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. 

Hur sker bedömningen?

Eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper. Det är inte bara de kunskaper som eleverna tillägnar sig under lektioner i det berörda ämnet som ska ligga till grund för bedömningen. Kunskaper kan också utvecklas i andra sammanhang.

Enligt läroplanerna ska läraren vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av de kunskaper eleven visar.

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygsdokumentet. Det är elevens lärare i respektive ämne som fattar beslut om betyget.

Om eleven inte når kunskapskraven

Om eleven inte uppnår kunskapskraven för betyget E när slutbetyg ska sättas ska skolan ge en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal där möjlighet ges till ömsesidig information mellan elev, vårdnadshavare och lärare så att samtalet bildar utgångspunkten för hur skolan ska främja elevens fortsatta utveckling.

Individuell utvecklingsplan

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Planen följs upp följs upp kontinuerligt och på kommande utvecklingssamtal.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den