Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Elevinflytande

Du som är elev har rätt till inflytande över din utbildning och din arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker också relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.  

Varför elevinflytande?

Genom elevinflytande kan du på ett konkret sätt lära dig hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Du som elev ska ha möjlighet att fritt uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig.

I skollagen och i Barnkonventionenoch står det att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.


Skolorna i Ale håller på att utveckla arbetet med elevinflytande. Varje år genomförs en enkät där alla elever svarar på frågor bland annat om delaktighet och inflytande. Enkätsvaren följs på många skolor upp tillsammans med eleverna. Och det som kommer fram i enkäten och samtalen kan användas för att förbättra elevinflytandet på skolan.

Elevråd

Alla skolor i Ale har elevråd och klassråd. Elevråden är organiserade på lite olika sätt beroende på ålder och skolform.

Inflytande över utbildningen

Möjligheterna att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från dina intressen och erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas.


Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

• vilket läromedel som ska användas,
• i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
• vilka arbetsformer man ska använda, och
• på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Din rätt i skolan

Skolinspektionens webbplats för elever Länk till annan webbplats. kan du bland annat läsa om arbetsro, mobbning, rätt till hjälp och ställa dina frågor.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den