Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så jobbar vi i förskolan

Vi arbetar löpande för att upptäcka diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Om ett barn kränks av ett annat barn eller av personal följer vi rutinerna för att utreda och åtgärda kränkningar. Vill du som vårdnadshavare anmäla en kränkning ska du kontakta rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda kränkningar

Små barn kan lätt hamna i konflikter. För att tala om att ett förskolebarn kränker någon krävs att barnet är medvetet om konsekvenserna av sitt handlande. Den som utsätts för handlingen kan känna sig ledsen och kränkt och det är alltid den vuxnes ansvar att se till att de barn som är inblandade i händelsen får upprättelse, genom tröst och genomgång av det som inträffat. Ansvarig pedagog samtalar med berörda barn i syfte att stoppa kränkning

Om ett barn kränker ett annat barn, enskild händelse

 1. Den personal som sett, eller blivit uppmärksammad på, en kränkning samtalar med den som upplever sig kränkt
 2. Samma personal samtalar också med den som har, eller eventuellt har, kränkt
 3. All berörd personal på avdelningen informeras
 4. Även den personal som kommer lämna över till vårdnadshavare under dagen informeras om det inte är den egna avdelningens personal
 5. Analys görs av avdelningspersonalen för att få en helhetsbild
 6. Vårdnadshavare både till den som kränkts och den som kränkt kontaktas av avdelningens personal inom 24 timmar

Om ett barn kränker ett annat barn, återkommande

 1. Berörda barn observeras särskilt
 2. Diskussion i arbetslaget, lagledargruppen eller med andra kollegor kring vad det är vi ser och vad det betyder
 3. Vid behov: tag hjälp av specialpedagog
 4. Samtal med barnen kring aktuell händelse. Allas upplevelser blir lyssnade till och bekräftade.
 5. Rektor skall informeras enligt lag och anmäler sedan till huvudman.
 6. Ansvarig pedagog samtalar med barnets föräldrar.
 7. Ansvarig pedagog utreder och tecknar åtgärder, vid behov är rektor delaktig i detta.

Om ett barn kränks av personal

 1. Händelsen anmäls till rektor
 2. Vårdnadshavare informeras
 3. Rektor utreder och tecknar åtgärder samt anmäler till huvudman. Rektor följer upp ärendet med barnet och vårdnadshavare, träffar också regelbundet den personal som kränkt barnet och samtalar om hur relationen med det berörda barnet fungerar.
 4. Är åtgärderna inte tillräckliga kontaktas verksamhetschef för hjälp och stöd i det fortsatta arbetet.

Om vårdnadshavare vill anmäla en upplevd kränkning

 1. Händelsen anmäls till rektor
 2. Rektor utreder och vidtar åtgärder enligt ovan.

Rutiner för uppföljning

Varje gång det tecknats åtgärder ska det också anges när och hur uppföljningen ska ske. Vid behov tecknas sedan nya åtgärder och ytterligare uppföljning.

Rutiner för dokumentation

Personal följer de rutiner som gäller på respektive enhet.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den