Ale kommuns logga
  1. Information om hur Ale kommun arbetar kring coronavirus/sjukdomen covid-19 hittar du på ale.se/corona.
  1. Tisdagen den 22 juni kl. 08.00-12.00 uppdaterar vi vår e-tjänstportal. Vissa e-tjänster kommer därför inte att vara tillgängliga under dessa timmar.
Lyssna på sidan Lyssna

Synpunkter från vårdnadshavare

Den 18 februari träffade politiker och tjänstepersoner vårdnadshavare till barn som kan komma att beröras av beslutet att bygga en ny skola för elever i förskoleklass till och med årskurs 6.


Nedan följer de sypunkter som inhämtades från vårdnadshavarna men även de frågor som ställdes och svar på dessa frågor från kommunens poltiker och tjänstepersoner. Under slutdelen av dialogtillfället ombads närvarande vårdnadshavare att prioritera vad de ansåg var viktigast att förmedla vidare till Ale kommuns politiker efter beslutsfattande.


Du kan ta del av den presentation som vårdnadshavarna fick här Pdf, 1 MB..

Viktigaste budskapet till politiker i Ale kommun

- Nuvarande information om evakuering övertygar inte i dagsläget

- Bägge lösningarna beträffande placering av skolan kan bli bra men ha fokus på att det ska fungera för barnen under tiden. Viktigt att skapa en bra miljö för barnen under byggandet.

- Viktigt att löpande få information om vad som händer i processen!

- Viktigt att tänka på vilka konsekvenser det får för de båda orterna om den ena eller andra blir utan kommunal skola. Hur påverkar det ortens framtida utveckling? Alafors behöver också något som gör orten attraktiv för inflyttning för att inte hamna i en negativ spiral som gör att orten dör ut.

- Transporter till och från skolorna kommer att öka. Flera har flyttat till antingen Nol eller Alafors utifrån närheten till skola.

- Det är mycket otillfredsställande att beslutet om ”en-skola” är taget. Viktigt att tänka i ett längre perspektiv än tio år. En skola på varje ort kommer sannolikt att behövas i framtiden. Varför kan man inte tänka sig en årskursdelad skola, F-3 på ena orten och 4-6 på den andra orten och bygga så att de kan expandera när behovet uppstår.

- Oavsett om skolan placeras i Nol eller Alafors för det med sig negativa konsekvenser för de boende i båda orterna.

- Stimulerande utemiljö - möjlighet att använda naturen i undervisningen och på raster

- Viktigt att det finns förutsättningar att rekrytera kompetent personal

- Ta vara från erfarenhet från personal/barn i byggnationsprocessen

- Vilka erfarenheter har gjorts i byggnation av Kronaskolan. Involvera barn och elever i byggprocessen.

- Säker trafiksituation kring skolan med tillgång till kollektivtrafik och cykelbanor i anslutning till skolan.

- Långsiktigt beslut

- Beslut utifrån fakta, vikta fördelar och nackdelar.

- Tänka på vikten av behöriga lärare så att grundtanken med att få behöriga lärare till skolan inte faller med var skolan placeras.

Elevunderlag

Synpunkter

- Att bygga för 700 elever behöver inte innebära det kommer att gå 700 elever på skolan.

- Det är viktigt att det går att skapa mindre sammanhang som är anpassade för barn med särskilda behov.

- En stor skola innebär utmaningar för barn med särskilda behov och därför måste detta perspektiv tas i beaktning.

- Det är viktigt att skolan byggs så att det kommer finnas tillräckligt med antal elevplatser även i ett framtidsperspektiv

Resurseffektivitet


Synpunkter

- Byggtekniskt och budgettekniskt är det bättre med Alafors.

- Svårare att rekrytera till Alafors på grund av kommunikationerna.

- Samordningseffekter med mera avtar efter en storlek på skolan vid 600-700 elever

- Finns ingen forskning som visar på att större skolor ger bättre resultat. Den forskning som finns visar inget samband mellan storlek och resultat.

- En vårdnadshavare har erfarenhet från en annan kommun som visat på negativt resultat när små enheter slogs ihop till en stor enhet.

- Viktigt att dra lärdomar från byggnation av Kronaskolan. Exempelvis byggdes en stor trappa som skulle kunna användas på innovativa sätt. Idag används inte trappan på det sätt som avsågs och därmed används inte trappytan på ett optimalt sätt.

- Inkludera personalens kompetens i byggnationsprojektet och använda barn och elevers kompetens, erfarenhet och synpunkter i byggnationsprocessen. Använda forskning om hur goda lärmiljöer och utemiljöer kan utformas på ett sätt som gynnar barn och elever.

Frågor

Varför har en skola inte byggts tidigare? Idag betalar kommunen höga kostnader för paviljongkostnader?

Förutom att plneringsprocessen varit utdragen har befolkningsökningen i Ale har ökat mer än beräknat.

Utifrån antal barn som finns i Nol borde skolan placeras i Nol.

Om diskussionen ägt rum för ett års sedan så hade nog skolan placerats i Nol, men det finns många frågor att ta ställning till och placeringen är idag inte given. Många frågor och ställningstaganden ska utredas under våren. En frågeställning är hur barnen kommer till skolan. Idag är det många i Alafors som åker buss för att komma till Himlaskolan.

Det finns inte boende i närheten av Himlaskolan och i Nol finns det ingen idrottshall?

Var skolan än byggs kommer det att finnas tillgång till en idrottshall. Med tane på föreningslivet i Nol finns det ett beov av en idrottshall. Om skolan inte byggs i Nol kommer frågan om byggande av en idrottshall i Nol att vara en ny fråga och ett separat beslut.

Markägoförhållanden/markförhållanden

Synpunkter

- När det planerade kommunhuset i Nödinge står färdigt friställs ännu mer yta i Alafors för en framtida expansion.

Frågor

Har kommunen råd att bygga i Nol?

Det kommer att bli dyrare att bygga i Nol. Idag är det inte vestämt vilken sektor som i så fall tar kostnaden för fastighetsförvärv och sanering.

Finns det en uppskattning av kostnaden för förvärv och sanering?

Saneringen kan komma att kosta 30 miljoner kronor. Det är svårt att uppskatta värdet på förvärv och inlösen.

Går det att undvika sanering. Till exempel att lägga utemiljön där det är förorenat?

Nej, nu när utredningen har visat att marken är förorenad så måste kommunen sanera.

Är det rimligt att kombinera skola och bostäder på tomten i Nol för att staten ska betala saneringen?

Det är synpunkter som har kommit fram under processen, men inget som är bestämt.

Attraktiv utemiljö

Synpunkter

- I Alafors finns grönområde. Bygger vi skolan i Nol så behövs detta intresse bevakas, att barnen behöver grönområde.

- Om kommunen inte löser in vårdcentralen i Nol kommer man visserligen undan saneringskostnader men det medför svårigheter att uppfylla målet om tillräcklig utemiljö för eleverna.

Frågor

Hur kommer Nolskolan att utformas?

Det är inget som är bestämt, men med ett så litet fotavryck som möjligt för att få till en bra utemiljö.

Social bärkraft


Synpunkter

- Om skolan byggs i Nol kan ändå inte Alafors fria täcka upp ett behov i Alafors. Där måste man ställa barnet i kö redan vid födseln.

- Himlaskolan är mer utsatt för buller än skolan i Nol men idag finns byggnadstekniska lösningar som eliminerar bullerproblematiken. Skolans placering på området är också viktig för att minska oönskat buller.

Tillgänglighet


Synpunkter

- Det behöver inte hjälpa med ett pendelstopp (syftar på rekrytering av lärare).

-H ur påverkbara är Västtrafik för att underlätta för barn att komma till skolan (om det blir Alafors)?

- För lärare är det lättare att ta sig till Nol.

- Det är svårare att rekrytera behöriga lärare till Alafors.

- Bättre att bygga på Tudorområdet, det skulle bli halva vägen var. På sikt kanske saneringskostnaderna för det området ändå skulle väga upp fördelar.

- Det är viktigt att arbeta för att skapa en säker trafiksituation med god kollektivtrafik i anslutning till skolan. Idag upplever många att barn och elever skjutsas, trots att skolan ligger nära hemmet. Hög kvalité och säkerhet på gång och cykelvägar i anslutning till skolan är viktigt.

- Om skolan placeras i Alafors kommer det att bli lättare för de som bor i södra Nol att gå i skolan i Nödinge.

Dialog och inflytande


Frågor

Hur resonerar lärarna på Himlaskolan och Nolskolan?

Lärarna på Himlaskolan har varit införstådda med att det kommer blir en ny skola, förmodligen i Nol. Lärarna i Nol utgår från att skolan placeras i Nol.

Evakueringsmöjligheter vid nybyggnation av skola


Synpunkter


- Under evakueringstiden är det viktigt att se hur denna period kan ske så bra som möjligt, utifrån ett barn och elevperspektiv. Exempelvis genom att det mest högljudda bullriga momenten genomföras under lov och ledighet, eller genom att studera skolor i andra kommuner som haft lyckade evakueringsperioder. Ett alternativ är att bygga en modulskola på annan plats under tiden.

Frågor

Hur lång tid kommer mitt barn att vara evakuerat?

I Göteborg tar det 8-9 år från beslut till att verksamheten kan använda lokalerna. Att sätta en tidplan är svårt i det här läget efersom det inte finns något beslut om var skolan ska placeras. Om det blir i Nol måste tiden räknas in för fastighetsförvärv ocn ändring av detaljplan. En detaljplan kan vöerklags och det medför att det tar längre tid.

Utifrån evakuering är det väl enklare att bygga skolan i Alafors?

Det är enklare att placera paviljonger på befintlig skoltomt i Alafors för att komplettera befintliga skollokaler och komplettera med specialsalar där barnen går i skolan.

Samhällsplanering


Synpunkter

- Byggande av en skola i Nol är bättre för kommunens utveckling.

- Det måste finnas en koppling mellan var vi bygger nya skolor var kommunen vill växa.

- Vad innebär byggande av skola i Nol för Alafors? Kommer samhället försvinna och dö ut?

- Hur påverkar en byggnation av Tudorområdet skolbyggnationen? Deltagare anser att det är positivt om orterna Nol och Alafors byggs ihop. Det är ännu inte klart när byggnation av Tudorområdet kommer att påbörjas.

Frågor

Finns det planer på att ta fram fler områden i Alafors för att bygga bostäder?

Nödinge och Älvängen är huvudorter i Ale kommun och det är i dessa orter det kommer att satsas mest på att bygga bostäder och öka det kommersiella utbudet. Det kommer att satsas mer bostadsproduktion i Nol och Alafors.

-Finns det någon annan mark i Nol att bygga skolan på?

Nej, befintlig skoltomt är det enda som finns.

-Vad händer med den skoltomten där det inte kommer att byggas någon skola?

Det är inte bestämt än. Om skolan byggs i Alafors kommer det att behövas någon form av kommunal service på tomten i Nol. Marken kan också vara värdefull för andra ändamål, till exempel bostäder. I Ale kommun finns också behov av lokaler för kommunal vuxenskola och gymnasium. För att ha en beredskap i framtiden för kommunal service behöver det finnas ersättningsmark till skoltomten i Nol innan det är aktuellt att ta den i bruk för annat ändamål.

-Noltomten kan alltså bebyggas oavsett?

Det är inget som är bestämt, men oavsett var skolan byggs så kommer omgivningen troligen att befinna sig bredvid en byggarbetsplats.

-För ortens bästa, Nol, är det bra om skolan placeras där?

Det enda som är säkert är att orten inte kommer att se ut som den gör idag om 20 år,

- Kan inflyttning vändas till utflyttning om det inte finns en skola på orten?

Det är en fråga om vad vi vill ha för samhälle.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den