Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vad har betydelse för skolans placering?

Inför dialogerna har har kommunen tagit fram ett faktaunderlag som kommer att ha betydelse för beslutet om var skolan kommer att placeras. Nedan kan du läsa mer om dessa perspektiv.

Inför dialogerna och det fortsatta arbetet med att placera den nya skolan för förskoleklass till och med elever i årskurs 6, har ett faktaunderlag tagits fram där följande perspektiv har lyfts fram. Du som har möjlighet att närvara på dialogtillfällena kommer även i samband med dessa att få en mer utförlig presentation av nedanstående perspektiv innebär samt ges möjlighet till att ställa frågor om vad de innebär.

Perspektiven som kommunen hittills har fokuserat på är följande:

  • Elevunderlag
  • Resurseffektivitet
  • Markägoförhållanden/markförhållanden
  • Attratktiv utemiljö
  • Socialbärkarft
  • Tillgänglighet
  • Närhet och trytthet
  • Evakueringsmöjligheter vid nybyggnation av skola

Elevunderlag

Antal barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framförallt på att den planerade bostadsbyggnationen är kraftig inom prognosperioden (fram till 2030) samt att det under de senaste 5 åren har skett en kraftig inflyttning av framförallt barnfamiljer till Ale. En konjunktursvängning kommer att påverka nyproduktionen av bostäder och påverkar befolkningsprognosen. Men den kraftiga inflyttningen av barnfamiljer gör att utvecklingen för elevtal är säkrare.

Resurseffektivitet

De resurser som ska stödja en god utbildning för alla är främst barn- och elevpeng samt kompetens. Kommunen hushållar bäst med de ekonomisk resurserna genom att uppnå en viss nivå av driftsstorlek där både lärartjänster och olika typer av kringresurser, bland annat kök, kan användas så effektivt som möjligt. I bedömning som gjorts av konsultföretag samt jämförelser, ger en skolstorlek om 600 elever goda förutsättningar för effektivitet. Att bygga färre men större nya skolor kommer att göra stor skillnad i hur mycket medel som finns till den andra stora resursen -personal.

Markägoförhållanden/markförhållanden

Att placera skolan i Alafors går snabbare, kräver ingen inlösen av mark och sannolikt finns inga markföroreningar. Att placera skolan i Nol tar längre tid med ny detaljplan och för med sig kostnader för att köpa in tre fastigheter och för att sanera mark.

Attraktiv utemiljö

I Alafors kommer den stora utmaningen bli att få till en god ljudmiljö och ett sammanhang med omgivningen. I Nol är svårigheten att ytan är begränsad.

Social bärkraft

Att arbeta med en gynnsam blandning av elevgrupper stödjer den sociala bärkraften. Sammansättningen av elever påverkas inte i större utsträckning av placeringen så länge upptagningsområdena är de samma. Möjligen ges att placera skolan i Nol bättre förutsättningar med ett centralt läge placerat mellan olika boendeformer, vilket kan ses som en åtgärd för en social integration.

Tillgänglighet

Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har där med väldigt god tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är linje 403 mellan Nödinge och Alafors samt linje 413 mot Ryd. Det finn säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen.

Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men med mer än 2 km från pendel. Tillgängliga bussar idag är linjer 403 mellan Nödinge och Alafors, linje 413 mot Ryd och linje 414 mot Kollanda. Linje 403 har koppling till pendeltrafiken. I dagsläget är dock kopplingen främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte för dem som pendlar in.

Närhet och trygghet

Utifrån ett närhets- och trygghetsperspektiv så kommer en gemensam skola för barn i Nol och Alafors att leda till att större antal elever kommer att få ett ökat avstånd till skolan vilket i sin tur kan leda till ökad otrygghet. Utifrån principen att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt, så talar det för en ny skola i Nol. En skola i Nol möjliggör också att fler barn kommer att ha möjlighet att ta sig på egna ben till skolan och troligtvis kommer ett färre antal behöva skolskjuts. Utifrån tillgänglighet till offentlig och kommersiell service är en placering i Nol att föredra. Upptäckten av föroreningar i marken i Nol kan skapa otrygghet och kräver att kommunen på ett tydligt sätt informerar om hur den kommer att hanteras på ett säkert sätt.

Evakueringsmöjligheter vid nybyggnation av skola


Ny skola i Nol

Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som ogenförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande fastigheter kan underlätta uppförande av moduler men bedöms ändå som svårt på grund av Nolskolans höga elevantal.

Extern evakuering i Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. att upprusta Himlaskolans lokaler kan vara ett attraktivt alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. Osäkerhet råder kring genomförbarhet och kostnad för en sådan insats.

Ny skola i Alafors

Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta Himlaskolans lokaler kan vara ett attraktivt alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. Oklarheter råder dock kring genomförbarhet och kostnad för en sådan insats.

Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad idag bedöms inte kunna inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan.


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den