Ansökan om insatser enligt 9 § LSS
Biträde av personlig assistens Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år (förlängd skolbarnsomsorg) Bostad med särskild service/familjehem för barn och ungdomar Bostad med särskild service för vuxna Daglig verksamhet
Förhandsbesked
Försäkringskassan Habiliteringen Sjukvård Skola/barnomsorg Anhöriga Övriga
Den sökande God man/förvaltare Vårdnadshavare Ombud