Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)
Jag har tagit del av allmänna bestämmelserExempel
Ur exempelsamlingen

Bilaga bifogas ansökan

Nyanläggning Omläggning Reparation och underhåll
Ja Nej

schaktdjupet är 0-0,5 m schaktdjupet är 0,5-10 m