Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Handlingar som skall inlämnas till kommunen:

- 1 exemplar av ansökan.
- Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med s k åtgärdsprogram.
- Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.
- Beskrivning av sökta åtgärder (Ritningar/Teknisk beskrivning).