Beställning av kartunderlag till situationsplan
Pappersutskrift PDF-fil Dwg-fil(version ej äldre än 2005)Avser hela fastigheten Avser del av fastighet (bifoga skiss)


Nybyggnad Förhandsbesked Bygglovsfritt (attefallshus mm)
Huvudbyggnad Tillbyggnad Plank/mur Komplementbyggnad Övrigt


Nybyggnadskarta (nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan och/eller kommunalt VA) Nybyggnadskarta innebär en fullständig utredning av fastighetsbilden innehållande information från kartdatabasen samt uppgifter från fältkontroll gällande fastighetsgränser, byggnader, markhöjder, luftburna elledningar och andra detaljer såsom belysningsstolpar. Detaljer som finns på fastigheten och som inte finns med i kartdatabasen kompletteras med inmätning och läggs in i kartan. Kartan kompletteras med eventuella detaljplansbestämmelser som anger var och hur stort man får bygga mm.

Förenklad nybyggnadskarta (nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan och kommunalt VA) Förenklad nybyggnadskarta innehåller information om aktuell fastighet som hämtas i kommunens kartdatabas. Det görs en fullständig utredning av fastighetsbilden med fältkontroll och inmätningar.

Kartunderlag (tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad) Kartunderlag innehåller information om aktuell fastighet som hämtas i kommunens kartdatabas med kontroll av fastighetsgränser. Fältbesök med kompletterande inmätningar görs. Eventuella detaljplansbestämmelser läggs in.

Enkelt kartunderlag (förhandsbesked samt enklare åtgärder som plank, skylt mm ) Enkelt kartunderlag till situationsplan innehåller den information som finns för aktuell fastighet i kommunens kartdatabas. Inga fältbesök görs. Kartan kompletteras med eventuella detaljplansbestämmelser.

Vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarean (t ex fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning) räcker det med en enkel karta (eniro, google mm) som visar var åtgärden ska ske