Information/anmälan om installation av cistern
Cistern i mark, större än 1 kubikmeter Cistern ovan mark utomhus, större än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter Tillhörande markförlagda ledningar Tillhörande ingjutna ledningar
S-cistern S-cistern som försetts med korrosionsskydd
K-cistern
Eldningsolja Diesel Spillolja

Nej Ja
Nej Ja

Ja

Situationsplan där cistern, vattendrag och/ eller dricksvattenbrunn är markerade

Kontrollrapport Produktblad eller annan information om cistern
Information

Om du planerar att installera en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja och det är en cistern i mark större än 1 m3 eller en cistern ovan mark större än 1 m3 och högst 10 m3, ska Verksamhet miljö informeras skriftligt i god tid innan installationen. Kravet gäller inte vid installation av cistern ovan mark inomhus. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

Om du ska installera en cistern för andra slags brandfarliga vätskor, eller om det är en cistern ovan mark större än 10 m3 kan det i stället krävas tillstånd för hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs till Bohus Räddningstjänstförbund, www.borf.se.

Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.

S- och K-cistern innebär: S-cisterner: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller stållegering. Kontrolleras var 6:e år. S-cisterner som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år. K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad härdplast. K-cisterner är certifierade (“typgodkända”). Kontrolleras var 12:e år.

Invallning eller dubbelmantling rekommenderas av Verksamhet miljö. Det kan i det enskilda fallet krävas av Samhällsbyggnadsnämnden när förhållandena på platsen föranleder det.

Avgift

Verksamhet miljö tar ut en avgift för handläggning av ansökan/information om förvaring av brandfarlig vätska, diesel, eldningsolja eller spillolja enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.