Ansökan om inackorderingstillägg

Hela läsåret Del av läsår


Elever som studerar på en fristående skola, folkhögskola eller riksinternat får ansöka om bidrag hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Inackorderingstillägget är ett stöd som ges som kompentensation för fördyrat boende samt för hemresor i samband med studier. Tilläggets storlek är därför beroende av resavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller dess närhet och att du studerar på heltid. Inackorderingstillägget kan sökas fram till och med första kalenderhalvåret.

Inackorderingstillägget beviljas för fyra månader på höstterminen och fem på vårterminen. Första utbetalningen sker i slutet av september, därefter månadsvis i efterskott.

Tänk på att anmäla eventuell adressändring

Tillägget utgår ej till elev som erhåller reseersättning/busskort för dagliga resor mellan hem och skola.

Inackorderingstilläggets storlek

Storleken på bidraget beror på avstånd mellan hemmet och skolan. Vid beräkning av avståndet används Eniro (www.eniro.se), kortaste vägen. Det är Utbildningens- och kulturnämden som fattar beslut om bidragsnivåerna.
Avstånd/km Kronor/mån
40-85 --------- 1480
86-224 ------- 1695
225-1299 ---- 1960
1300 - 2200

Lång restid

Om avståndet mellan hemmet och skolan enkel väg är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag. Bidraget beräknas på 1/30 av prisbeloppet.

Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort

-om du sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten.
-om dina föräldrar har flyttat till annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial utbildning. Som regel bör dock studierna ha bedrivits minst en termin.

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.
Inackorderingstillägg kan beviljas om du genom sociala myndigheters försorg inte längre bor i föräldrahemmet. Bifoga i så fall ett intyg från social myndighet eller skolkurator som visar att social myndighet medverkat.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Vid ej påbörjade studier, avbrutna studier, flyttar hem, ändring av folkbokförings-adressen eller annan orsak till villkoren för inackorderingstillägg ej längre uppfylls återkrävs bidraget från och med aktuell tidpunkt. Elev som erhåller bidrag skall omgående meddela sådana förändringar till inackorderingshandläggaren.

nderskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledanade uppgifter lämnas i ansökan blir eleven eller om eleven är omyndig, förälder eller förmyndare, ersättningsskyldiga för utbetalda inackorderingstillägg.

De personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden.

Ny ansökan måste lämnas för varje läsår.

OBS! Sista ansökningsdagen är 30 september. Ansökningar inkomna senare under läsåret utbetalas fr o m innevarande månad i samband med ordinare utbetalningstillfälle.