Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

För att få börja bygga krävs både bygglov och anmälan. Bygglovsprövningen gäller främst frågor om var man får bygga, husets storlek och dess utseende. Anmälan behandlar främst tekniska frågor och gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte. Ibland krävs även marklov och rivningslov. Bestämmelser om byggande finns i Plan- och bygglagen (PBL). Där anges när bygglov och anmälningsplikt krävs.

Hus under byggnation

Bygglov och anmälan krävs för att

Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar, som parkeringsplatser, nöjesparker, idrottsanläggningar, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, materialgårdar och permanenta upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Ritningsstandard

När du ansöker om bygglov eller anmälan är det viktigt att samtliga ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och försedda med följande information.

  • Information om vad som redovisas på ritningen.
  • Skala och skalstock.
  • Fastighetsbeteckning.

Det är också viktigt att det finns ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Endast bygglov krävs för att

  • Ta upp eller sätta igen fönster, byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan ändring som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Endast anmälan krävs för att

Bygglovs- och anmälansfritt

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov bygga komplementbyggnad, plank och skärmtak (så kallad friggebod med mera, se vidare på sidan Bygglovsfritt).

I relaterad information hittar du information och exempelritningar tillbyggnad- och nybyggnation enbostadshus.

Kostnad för bygglov och bygganmälan

Kostnaden för ett bygglov eller en bygganmälan är beroende av en mängd olika faktorer. Bland annat bruttoarea (storlek), typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, etc), var du bygger (inom detaljplan eller ute på landet) och om ansökan är planenlig eller inte.

Observera att en avgift för lov och anmälan tas ut enligt kommunens taxa. Avgift tas även ut vid beslut om avslag. Här hittar du plan- och bygglovstaxan för 2021. Pdf, 308 kB.

Energi- och klimatrådgivning

Du vet väl om att du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning kring din energianvändning? Du är välkommen att höra av dig med alla frågor kring energi som till exempel uppvärmning, husets klimatskal, hushållsel, med mera.

  1. Kommunens energi- och klimatrådgivning

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Bygglovenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Sidan kontrollerades av:

den