Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp utan kan vara saker som går att återvända och material som kan återvinnas. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

Kommunens renhållningsenhet

Vi på renhållningsenheten samlar in hushållsavfall och ansvarar för återvinningscentralen Sörmossen. Vi har även hand om slamtömning.

Vår verksamhet är helt och hållet finansierad av avgifter vilket innebär att ingen kommunalskatt går till verksamheten.

Hitta direkt

 1. Avfall, återbruk och återvinning
 2. Återvinningscentralen Sörmossen
 3. Driftkontorlänk till annan webbplats

Avgifter

RenhållningstaxanPDF reglerar kommunens avgifter och taxor för avfallshantering samt återvinning av avfall.

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshanteringPDF innehåller bestämmelser om det avfall som uppkommer i kommunen. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.

Ale kommun ställer ut förslag till nya avfallsföreskrifter

Samhällsbyggnadsnämnden tog 31 mars 2021 beslut om att ställa ut nytt förslag till Föreskrifter om avfallshantering under perioden 15 april-13 maj 2021.

De större förändringarna vilka föreslås är:

 • Definitionen av hushållsavfall har ändrats till kommunalt avfall. Detta har gjorts för att vara i linje med definitionen som används för statistiska ändamål av Eurostat och OECD. Den nya definitionen är genomförd i svensk rätt genom ändringen i 15 kap. 3 § miljöbalken (prop. 2019/20:156). Författningsändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020.
 • Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag har tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande dokument kallat "Vägledning för sortering av olika avfallsslag i Ale kommun". Denna vägledning är en sammanfattning av den lagstiftning och de myndighetsbeslut som finns gällande hur olika avfallsslag ska sorteras. Beslut om förändring i vägledningen föreslås tas av samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya myndighetsbeslut
 • Hemkompostering och hämtningsintervall meddelas skriftligt till Renhållningsenheten, i stället för anmälan eller ansökan, för att underlätta för medborgarna.
 • För månadshämtning och kvartalshämtning för en- och tvåbostadshus är krav att minsta kärlet på 140 liter för restavfallskärl används.
 • Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i isolerad skadedjurssäker behållare. På så sätt får medborgaren möjlighet att tex få egenbyggda komposter eller tex Bokashi godkända.
 • Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas alltid.
 • Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Tidigare behövdes tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Fettavskiljare behöver tömmas minst 4 gånger per år, tidigare så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion.
 • Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras.
 • En fosforfälla som töms mer sällan än vartannat år klassas ej som kommunalt avfall enligt gällande definition av kommunalt avfall.
 • Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Då nytt insamlingssystem infördes under 2018-2019 togs säckhanteringen bort och föreskrifterna har därför uppdaterats enligt gällande insamlingssystem som finns i kommunen.
 • I avfallsutrymmen mäts avståndet från avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats för hämtningsfordon.
 • I bilaga 2 har avfallsutrymmet kompletterats med en bild på hur avfallsutrymmet bör se ut enligt Avfall Sveriges rekommendationer. Här visas avstånd mellan kärl, hur avbärarlist ska sitta, att dörr ska vara utformad med uppställningssannordning och skyddsplåt på insidan samt kärlens placering i utrymmet.
 • Vid förändring eller nybyggnation får avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och tömningspunkt enskilt avlopp eller fettavskiljare inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

Förslaget i sin helhet: Nya föreskrifter om avfallshantering

I länken nedan hittar du förslaget i sin helhet till nya Föreskrifter om avfallshantering. Har ni synpunkter på förslaget så tar renhållningen gärna emot dem via mejla renhallning@ale.se fram till 16 maj 2021.

 1. Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering PDF

Avfallsplan

En avfallsplan redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet. En gemensam avfallsplanPDF är framtagen av Göteborgsregionens 13 kommuner fram till år 2030.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den